Aprovat el Reglament Marc de Seccions Professionals del COPIB

Publicat el 17 de Abril de 2019

El COPIB compte des del passat 25 de març amb un Reglament Marc de Seccions Professionals després que l'Assemblea General Ordinària ratificàs l'acord adoptat per la Junta de Govern al desembre de 2018. L'objectiu de la iniciativa és afavorir una participació més activa dels/de les col·legiats/des en el funcionament del Col·legi donant-los l'oportunitat d'agrupar-se sota seccions professionals, entenent aquesta com la unitat estructural bàsica de la qual es dota el Col·legi per a organitzar la seva activitat sectorial en els diferents àmbits disciplinaris i camps d'intervenció psicològica.

Les seccions que es constitueixin a l'empara del nou reglament tendran el caràcter d'òrgans interns de suport i participació dels/de les col·legiats/des de cadascuna de les formes d'exercici o especialitat de la Psicologia en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma. Els òrgans de govern del Col·legi mantenen la representació exclusiva enfront de tercers.

El document recull també els objectius de les seccions professionals i marca el procediment que regula la seva constitució, modificació i dissolució en el cas que procedeixi. Així mateix, el text recull les condicions per a sol·licitar l'alta d'una secció professional i fixa els drets i deures dels seus membres.

La Junta de Govern del COPIB anima a tots/es els/les col·legiats/des amb inquietuds en algun camp específic a promoure la creació d'una secció per a treballar per l'interès comú de la Psicologia afavorint el desenvolupament científic, tècnic i professional en l'àmbit disciplinar triat i fomentant la cooperació i l'intercanvi d'informació i experiència professional entre els seus membres.

Feu clic aquí per descarregar el Reglament Marc de Seccions Professionals del COPIB.