Celebrada l'Assemblea Anual del COPIB

Publicat el 16 de Abril de 2012

El 26 de març de 2012 a les 20,30 hores s’inicià a la seu del COPIB, amb l'assistència de 16 col·legiats/des, l'Assemblea Anual Ordinària. Seguint l'ordre del dia previst en la convocatòria, es va donar lectura per part de la secretària de Junta, Coral Mínguez, de l'Acta de l'Assemblea General Ordinària del passat any 2011 procedint-se a continuació a la seva aprovació per part dels assistents.

Es va acordar (per 16 vots a favor i cap en contra) que el document “Memòria de les activitats de les Vocalies 2011” romàs accessible al web del COPIB perquè els col·legiats interessats el poguessin consultar, evitant així la seva lectura per mor de la llarga extensió del mateix. Seguidament, el tresorer de la Junta, Fernando Rivera, va presentar la liquidació dels comptes d’ingressos i despeses de l’any anterior, així com el Balanç de la situació i Compte de Pèrdues i Guanys, procedint-se també a la seva aprovació per la majoria dels assistents (15 vots a favor i 1 abstenció). També, va presentar el Pressupost d’ingressos i despeses elaborat per la Junta de Govern per a l’exercici econòmic de l’any en curs, essent aprovat per la majoria (16 vots a favor).

Com a següent punt, es va ratificar el nomenament del col·legiat Vicenç Rul·lan com nou membre de la Comissió Deontològica. Es va sotmetre a votació resultant 14 vots a favor i 2 vots en contra.

Per últim, en el torn de precs i preguntes, es va procedir a contestar a totes aquelles qüestions plantejades pels assistents, finalitzant l’assemblea a les 21,15 hores.