Constituïda la nova Comissió de Recursos del COPIB

Publicat el 30 de Maig de 2019

El passat 20 de maig la Junta de Govern del COPIB va aprovar el nomenament de les persones que integraran la Comissió de Recursos en aquest nou mandat i que finalment ha quedat constituïda per les següents persones:

President: Gabriel Carrasco Bosch (B-00007)

Secretari: Guillem Mudoy Rosselló (B-00146)

Luisa Cáceres Goyos (B-00190)

Carlos Farres Snelders (B-00062)

Gori Estarellas Mas (B-00180)

Tots/es ells/es són professionals amb una trajectòria ètica i professional irreprotxable i varen ser triats/des entre les persones incloses en el cens de col·legiats aprovat per l'Assemblea General.

Cal recordar que la Comissió de Recursos és un òrgan col·legiat competent per a la resolució dels recursos que, d'acord als nostres estatuts, s'interposin contra els actes dels òrgans de direcció del COPIB. Les seves funcions no estan sotmeses a instruccions de la Junta de Govern sinó que responen als principis, garanties terminis i procediments de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.