El COPIB serà a les xarxes socials amb l'obertura de perfils institucionals a Facebook i a Twitter

Publicat el 20 de Abril de 2012

La iniciativa empresa pel COPIB, per la qual iniciarà la seva presència a les xarxes socials, es fonamenta en el context de la difusió d’aquella informació que la institució va generant dia rere dia o la que, venint de fora, es considera d'interès difondre entre tots els/les col·legiats/des i a la societat en general.

 

La intenció de la Junta de Govern del COPIB és donar immediatesa a les informacions, i permetre un millor coneixement tant del que es fa al Col·legi, com el que fan els seus professionals. Igualment, és la nostra intenció difondre públicament les notícies d'impacte que siguin d’interès, les aportacions de la psicologia a la societat, i recollir la nostra presència als mitjans de comunicació social i a les xarxes socials.

 

No podem oblidar que l'aplicació de tota la normativa derivada de la Llei 25/2009 de 22 de desembre, de modificació de diverses Lleis per a recolzar l’adaptació a la Llei sobre el lliure Accés a les Activitats de Serveis i suport, exercici (Llei Òmnibus"), ens obliga, entre altres qüestions, a donar per mitjans electrònics la informació generada per la institució.

 

La irrupció d'internet i l'explosió de les xarxes socials ha permès a moltes organitzacions apropar-se als seus usuaris més immediats i al públic en general. El COPIB és conscient de l'impacte i abast d'aquests nous mitjans de comunicació i per això ha completat el projecte d'estrenar pàgines institucionals a Facebook (www.facebook.es/copib) i a Twitter (https://twitter.com/#!/COPIB). A través de tots dos mitjans, la Junta espera donar immediatesa a la informació emesa i apropar-se encara més al/a la col·legiat/da, als/a les professionals interessats/des i al públic en general.

 

Seguiu-nos!