Eleccions Divisió de Psicologia de la Salut (PSIS)

Publicat el 7 de Novembre de 2018

De conformitat amb el Reglament de Règim Intern de la Divisió de Psicologia de la Salut (PsiS), procedeix convocar les eleccions de les o els tres vocals de la Junta Directiva de la mateixa triats pels membres de la Divisió i que es regiran per la Normativa Electoral dipositada al web de la Divisió.

D'acord amb l'establert en la Normativa Electoral, podran ser candidats tots aquells/es collegiats/es que pertanyin a la Divisió a data 12 d'octubre de 2018, com a Membre Ordinari, que estiguin al corrent de les seves obligacions collegials i que no hagin estat disciplinàriament sancionats/des en qualsevol Collegi de Psicologia, mentre no s'hagi extingit la responsabilitat disciplinària. Les candidatures hauran de presentar-se avalades per sis membres adscrits a la Divisió, tres dels quals han de ser, cadascun, d'àmbits territorials diferents, sent els avals excloents. El document de recollida d'avals és de format únic, ho proporciona el Consell General, i s'ha d'utilitzar per a la presentació de candidatures.

Podran participar com a electors tots/es aquells/es collegiats/des que pertanyin a la Divisió com a Membre Ordinari i que estiguin en ús de tots els drets collegials, a data 12 d'octubre de 2018. Per a això podran comprovar la seva inclusió en el cens a través del codi personal que se'ls ha facilitat, a través d'un enllaç al web, específic per a aquesta fi.

No podran exercir el seu vot ni ser triats aquells/es collegiats/des que entre la data de convocatòria i el dia de la votació haguessin cursat la seva baixa en algun Collegi de l'Organització Collegial o estiguin suspesos en l'exercici de la professió per sanció disciplinària ferma sense prescriure, ni incapacitats/des o inhabilitats/des legalment.

Per tot això, s'ha disposat un apartat al web del Consell General de la Psicologia, Divisió de PsiS, en el qual està dipositada la informació relativa al procés electoral que s'anirà actualitzant puntualment https://www.cop.es/index.php?page=psis-elecciones2018

Fins avui, el nombre total de collegiats/des inscrits/es com a Membres Ordinaris és de 614.