Informació per a la declaració de la renda: deducció en IRPF de les quotes col·legials

Publicat el 12 de Abril de 2019

Aprofitant la campanya de la Declaració de la Renda 2018, vos recordam que les quotes collegials són deduïbles segons l'Article 19 de la Llei 35/2006 de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

  • Import a deduir per QUOTES COLLEGIALS durant l'any complet 2018 (dos semestres): 200,40.- €.
  • Les persones collegiades durant l'any 2018, podran deduir-se la quota d'inscripció i el/els semestre/s corresponent/s.
  • No és necessari presentar cap document acreditatiu, simplement es consignarà l'import en la casella que correspongui.
  • Els/les collegiats/des que prestin els seus serveis per compte d'altri, l'import de les quotes collegials es dedueix a l'apartat de Retribucions dineràries, casella 014 Quotes satisfetes a collegis professionals.
  • Els/les collegiats/des que estiguin donats d'alta en règim d'autònoms, l'import de les quotes collegials es dedueix en la casella 107 Altres despeses deduïbles.