La psicòloga Maria Garrido, nomenada Directora de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor

Publicat el 27 de Abril de 2012

Recentment, la psicòloga Maria Garrido ha estat nomenada com a nova directora de l'Oficina de la Defensa dels Drets del Menor (ODMM), que depèn de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social (Govern de les Illes Balears). L'objectiu de l’ODMM és la defensa i promoció dels drets dels menors; queixes sobre situacions d’amenaça i de vulneració de drets.

Les funcions que té assignades són, entre d’altres, les següents:

a) Supervisar les administracions públiques de les Illes Balears i les entitats privades que prestin serveis als menors dins el territori de les Illes Balears, per verificar-ne el respecte als drets dels menors i orientar-ne les actuacions envers la seva defensa i promoció.

b) Rebre i tramitar les queixes i els greuges que li siguin presentats sobre situacions d'amenaça o vulneració dels drets dels menors.

c) Promoure i facilitar l'aplicació i la difusió dels convenis, recomanacions internacionals i legislació nacional sobre els drets dels menors.

d) Proposar adaptacions o reformes de procediments, reglaments o lleis, per a una defensa més eficaç dels drets dels menors, i procurar la millora constant dels serveis adreçats a l'atenció dels menors a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

e) Dur a terme la coordinació interdepartamental dels temes i les matèries relacionats amb els menors i els seus drets.

f) Promoure davant el Consell de Govern de les Illes Balears les disposicions normatives adients per desplegar i fer efectius els drets del menor en l'àmbit territorial de les Illes Balears.

g) Procurar els mecanismes de control adients per assegurar el compliment de tot el que afecta els drets dels menors a les Illes Balears.

h) Fomentar la planificació integral o sectorial de les matèries que afectin els drets i la protecció dels menors, i supervisar-ne l'execució.

i) Aquelles altres que de naturalesa anàloga a les anteriors, i no exercides per cap altre òrgan de l'Administració, li encomani la consellera de Salut, Família i Benestar Social.

 

Des del COPIB volem donar l’enhorabona a Maria Garrido pel seu nomenament per aquest càrrec.