Revisió del departament de comptabilitat del COPIB

Publicat el 28 de Febrer de 2019

La Junta de Govern del COPIB es va reunir de manera ordinària el passat dilluns dia 18 de febrer per tractar diverses qüestions que afecten al funcionament i gestió del Col·legi. En concret, l’ordre del dia incloïa l’anàlisi dels resultats de la revisió comptable realitzada al departament de comptabilitat del COPIB per José Caldentey Aguiló (auditor-censor jurat de comptes), informació que va ser presentada per part del tresorer del Col·legi, Joan Antoni Sancho.

El tresorer va explicar que en la línia de la transparència, tranquil·litat en la gestió econòmica i possible millora de diferents accions dins l’àmbit de la gestió, i d'acord amb el degà, es va encarregar a l’economista i auditor Francisco José Caldendey una revisió comptable fins el 31 de desembre de 2018 per revisar els sistemes de control intern i els procediments comptables que es fan servir i poder disposar d’una conclusió tècnica respecte als comptes anuals.

La revisió es va dur a terme en diverses jornades, durant les quals es va treballar de manera intensa amb el departament de comptabilitat del COPIB, revisant i avaluant els estats financers dels exercicis compresos entre l’any 2013 i l’any 2018.

En acabar aquestes tasques s’ha presentat per part de l’auditor un carta de recomanacions que recull una sèrie de suggeriments per implementar sistemes o procediments que pugin repercutir en la millora de la gestió i de la informació comptable. Aquests suggeriments de caràcter molt tècnic es recolliran i executaran en el present exercici a efectes de millorar la gestió, objectiu primer a l’hora d’encarregar aquesta tasca.

Com a conclusió general, l’informe indica que desprès de la revisió, realitzada mitjançant mostreig estadístic, tant dels comptes de balanç, com de les pèrdues i beneficis, així com la verificació del saldo de tresoreria dels comptes financers, tant deutores com creditores per préstecs, de les liquidacions dels imposts i de les despeses de persones, no s’ha detectat cap error significatiu.