Tipus de retenció i IVA d'aplicació per prestació de serveis professionals des de l'1 de setembre de 2012

Publicat el 24 de Setembre de 2012

Després de mantenir diverses reunions amb l'assessoria laboral i fiscal, a títol informatiu vos aclarim diversos punts referents als tipus de retenció i IVA.

Segons la Llei de l'IVA (art. 20.un.3er) que estableix: “Està exempta de l'IVA l'assistència a persones físiques per professionals mèdics o sanitaris, qualsevol que sigui la persona destinatària d'aquests serveis. L'exempció comprèn les prestacions d'assistència mèdica, quirúrgica i sanitària, relatives al diagnòstic, prevenció i tractament de malalties, incloses anàlisis clíniques i exploracions radiològiques”, dins del col·lectiu de professionals mèdics o sanitaris, estam també inclosos els/les professionals de la Psicologia.

Vist aquest punt de summa importància, cal recalcar, que atenent a la legislació fiscal, és més important el tipus de treball, o els diferents tipus de treballs que desenvolupam cadascun de nosaltres, que no només el títol que tenim.

Per tant, la doctrina tributària especifica clarament que “estan subjectes i no exempts els serveis de Psicologia destinats a assessorament i orientació psicològica prestats per els/les professionals de les Psicologia”. És a dir, estan subjectes la majoria d'activitats que no siguin específiques per al tractament de malalties.

També estan subjectes i no exempts, els serveis d'assessorament i acció tutorial prestats per psicòlegs/ogues en temes de psicologia escolar, cursos d'orientació, escoles de pares dirigides a ajudar a pares i educadors en les seves relacions amb els fills i tasques formadores.

Igualment estan subjectes a IVA i no exempts, els serveis de psicopedagogia prestats a pacients particulars, a centres educatius o a associacions de caràcter social, per tractar dislèxia, dislàlia, disgrafia, hiperactivitat, abúlia, etc.

Sí que estan exempts, els reconeixements mèdics i psicotècnics per a l'obtenció del permís de conduir.

Com podeu comprovar, cada activitat ha d'estar estudiada per separat per veure si està subjecta o no a IVA.

Finalment comunicar-vos que amb les noves reformes d'IVA i IRPF, aprovades el 14/07/2012:

-          Els serveis d'assistència sanitària, que no gaudeixin d'exempció, passen a tributar del 8% al 21%.

-          En el que afecta a IRPF, les retencions que practicam com a professionals, passen del 15% al 21%.

-          En la impartició de cursos i conferències la retenció també passa al 21%.

Volem comunicar-vos, finalment, que l'Assessoria Laboral i Fiscal Oliver-Crespo queda a la vostra disposició per a qualsevol aclariment que necessiteu fer sobre aquest tema.