Bústia de suggeriments

Mitjançant aquesta bústia es podrà fer arribar a la Seu del Collegi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB), els suggeriments, propostes, iniciatives, queixes, etc., sobre l'activitat i gestió del COPIB (serveis administratius, formació, grups de treball, departament de comptabilitat, atenció al collegiat, etc.).

Aquesta informació permetrà conèixer l'opinió dels/de les collegiats/des i ajudarà a establir plans i emprendre accions per a la millora de la nostra organització collegial.

Tots els correus que es rebin en aquesta bústia seran estudiats i tenguts acuradament en compte; es procurarà que siguin resposts en la seva majoria, i sempre quan la naturalesa de la qüestió debatuda així ho aconselli.

Encara que la informació serà tractada de manera confidencial (ningú fora de la Junta de Govern del COPIB coneixerà el nom del remitent, sense autorització expressa d'aquest), serà imprescindible la identificació del collegiat o usuari que presenta el suggeriment, proposta, millora, queixa, etc.

Gràcies a tots/totes per la vostra collaboració.