CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2021 Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB)


Per acord de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears en la seva reunió de dia 22 de març de 2021 se convoca Assemblea General Ordinària.
 

Dia: Dilluns, 26 d'abril de 2021.
Hora: 19,30 h. en 1ª convocatòria i 20,00 h. en 2ª convocatòria.
Lloc: Seu del COPIB (prèvia inscripció) *
Per plataforma zoom (prèvia inscripció) *

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i, si escau, aprovació, de l’acta de la sessió anterior.

  2. Ressenya de les activitats dutes a terme durant l’any 2020.

  3. Lectura, deliberació i aprovació de la Liquidació dels comptes d'ingressos i despeses de l’any 2020, balanç de situació i compte de pèrdues i guanys de l’any 2020 i del pressupost d'ingressos i despeses de l'any 2021.

  4. Ratificació, si escau, de l’acord de Junta de Govern, de nomenament del vocal de Psicologia Clínica i Salut com nou integrant de la Junta de Govern del COPIB.

  5. Ratificació, si escau, a proposta de la Junta de Govern, dels membres de la Comissió Deontològica i membres de la Comissió de Recursos del COPIB.

  6. Precs i preguntes.
     

* Aforament limitat.

Degut a la situació actual de restriccions per qüestions sanitàries, serà necessari enviar per correu electrònic (copib@cop.es) confirmació d’assistència fent constar nom, llinatges i núm. de col·legiat/da abans del dia 22 d’abril tant per l’assistència presencial com per plataforma zoom indicant la modalitat triada.

Javier Torres Ailhaud.
Degà Junta de Govern del COPIB.