Sessions pràctiques setmanals de mindfulness


El Mindfulness és una de les habilitats que en els darrers anys està cobrant una granrellevància en l’àmbit de la salut. L’evidència científica avala la seva aplicació ennombrosos trastorns clínics i de la salut i s’ha mostrat també molt eficaç com a eina per amillorar les habilitats del terapeuta en la seva pràctica professional. És per tot això que el Grup de Treball de Teràpies de Tercera Generació i Mindfulness del COPIB, gràcies alrecolzament del COPIB, proposa la creació d’un espai on compartir la pràctica i l’intercanvi experiencial del Mindfulness.

ACCÉS AL PROGRAMA DEL CURS.