Memòria de gestió 2023

Un any més feim balanç de l'activitat realitzada per aquesta Corporació Professional, la seva Junta de Govern i col·legiats/des durant l'any 2023. Una activitat corporativa activa i professional que com reflectirà el document que es presenta a continuació d'aquesta introducció ha estat àmplia i fructífera en l'àmbit complex i dinàmic de la nostra professió, la Psicologia.

La nostra prioritat, amb el suport de tots/es els col·legiats/des, ha estat la defensa de la nostra identitat professional, la promoció de la Psicologia i la defensa dels interessos professionals dels qui l'exerceixen i dels usuaris dels nostres serveis.

El Col·legi ha aconseguit tenir una notorietat davant les administracions i davant l'opinió pública a base, principalment, de treball i constància. A la qual cosa, hi han contribuït decididament les vocalies i grups de treball que continuen creixent, i en les quals la participació activa de col·legiats i col·legiades (el nostre veritable “actiu”) ha permès establir uns nivells d'activitat excel·lents que s'han vist plasmats en jornades, cursos, tallers, sessions clíniques, etc. En totes i cadascuna de les actuacions promogudes s'observa cada vegada més públic, persones interessades i col·laboradores en els actes col·legials i de formació realitzats pel Col·legi.