Portal de Transparència

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears està compromès amb les pràctiques del bon govern corporatiu, la transparència de la seva gestió i l'accessibilitat a la informació i documentació rellevant disposat en l'article 11 de la Llei 2/1974, de 13 de desembre, de Collegis Professionals, així com en la disposició final novena de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació.

En compliment de la citada normativa, el Portal de Transparència del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears presenta tota la informació disponible referent a això i ho fa de forma fàcilment comprensible, de fàcil accés i de forma gratuïta per a qualsevol persona.

Així mateix, en la Finestreta Única es troba disponible tota la informació que ha de publicar-se d'acord amb la Llei de Collegis Professionals, modificada per la Llei 25/2009.

Informació del Collegi Transparent.

 1. Informació Institucional:
  1. Funcions del COPIB.
  2. Normativa collegial:
   1. Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Collegis Professionals.
   2. Llei de Creació del Collegi Oficial de Psicologia de les Illes Balears.
   3. Estatuts del COPIB: Català. Castellà.
   4. Comissió de Deontologia: Codi Deontològic (català i castellà) i Reglament de Procediments Disciplinari del Consell General de Collegis Oficials de Psicòlegs i dels Collegis de Psicòlegs.
   5. Reglament electoral.
   6. Perits.
 2. Informació Econòmica:
  1. Pressupost 2020.
  2. Comptes Anuals
  3. Memoria económica 2019.
  4. Convenis.
 3. Informació Estadística:
  1. Col·legiació.
  2. Societats Professionals (article 8 dels Estatuts del COPIB).
  3. Deontologia.
 4. Localització i contacte:
  1. Adreça i horaris.