Estudiants precol·legiats/des

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears va aprovar en reunió de Junta de Govern de data 5 de maig de 2014 la creació de la nova figura “d’Estudiant Precol·legiat/da”, amb el propòsit de facilitar la incorporació al món professional dels i les estudiants de Psicologia y Máster de Psicología que no estiguin treballant com a psicòlegs/ogues, proporcionant-los les eines més adequades per aconseguir aquest objectiu.

Els/les estudiantes precol·legiats/des disposaran de tota una oferta de serveis, en àrees tan rellevants com la recerca d'ocupació, la formació especialitzada, les publicacions científic-professionals que edita el COPIB, l'accés a documentació bibliogràfica utilitzada pels/per les professionals de la psicologia o l'assessorament específic per a l'inici de la pràctica professional. Tot això, especialment dissenyat per a una adequada transició des del món universitari al professional.

La incorporació al COPIB com a estudiant precol·legiat/a està reservada, únicament i exclusivament, a estudiants del Grau de Psicologia amb independència de la facultat, centre o curs acadèmic en què es trobin, o Màster de Psicologia, sempre que, en aquest cas, la data de matriculació sigui del mateix any de l'obtenció del títol de Grau. El pagament d'aquesta precol·legiació serà de 15 € al semestre.

Així mateix disposaran d'un carnet personalitzat que a els servirà com a acreditació.

Els serveis als quals poden accedir són:

 • Tallers per a estudiants precol·legiats/des en relació a les diferents àrees d'intervenció de la Psicologia i el mercat laboral
 • Descomptes en formació sobre el preu fixat per als/les col·legiats/des en les activitats formatives que no requereixin estar en posició del títol de llicenciat/da o graduat/da en Psicologia
 • Accés als serveis de la Biblioteca, com a préstec de llibres i ús de les instal·lacions (ordinadors, internet, etc.), servei d'alertes informatives sobre assumptes d'interès
 • Accés a l'àrea privada del web col·legial
 • Consulta de les revistes científic-professionals que publica el COPIB i el Consejo General de la Psicologia de España
 • Butlletí d’informació del COPIB en format electrònic
 • Accés al Servei d’Orientació i Assessorament al Professional (SOAP)
 • Utilització del canal de streaming per seguiment d’activitats

Documentació a aportar per a precolegiarse en el COPIB

 • Original i fotocòpia de la matrícula a la universitat *
 • Original i fotocòpia del NIF *
 • 1 fotografia tamany carnet
 • Dades bancàries per a domiciliar els semestres
 • Doblers per a pagar la col·legiació: 15 € al semestre

Ingressar al compte del COPIB: IBAN ES80 2100 0364 9502 0014 6646

* Els documents que s’enviïn per correu postal hauran d’estar compulsats

COPIB (març 2024)