Secció de Neuropsicologia

José Ángel Rubiño

Presideix

José Ángel Rubiño

Col. B-01648

Email: seccionneuropsicologiacopib@cop.es

LA SECCIÓ DE NEUROPSICOLOGIA DEL COPIB PRESENTA EL SEU FULL DE RUTA PER A CONTRIBUIR AL CREIXEMENT I AL RECONEIXEMENT DELS/DE LES PROFESSIONALS DE L'ESPECIALITAT A LES ILLES

El passat 21 de desembre, la Junta de Govern del COPIB va aprovar la constitució de Secció de Neuropsicologia. Presidida per José Ángel Rubiño (B-01648), la primera secció del Col·legi representa un pas ferm del col·lectiu de psicòlegs/ogues que exerceixen aquesta especialitat a les Illes, per a afavorir la cohesió i l'intercanvi d'experiències i coneixements entre els seus membres, donar visibilitat a la professió i emprendre accions que contribueixin al creixement i al reconeixement de la neuropsicologia en la comunitat, tant en el sector públic com privat, i en tots els àmbits d'aplicació (acadèmic, experimental, bàsic i clínic).

Així mateix, la Junta Directiva de la Secció aposta per afavorir la coordinació amb altres COP i les seves respectives Seccions o Grups de Treball de Neuropsicologia Clínica i propiciar l'actualització de coneixements de la professió de la neuropsicologia clínica (NPC) en les diferents àrees en les quals es desenvolupa (pediatria, infantojuvenil i adults) i en qualsevol de les seves possibles etiologies.

Respecte a la situació actual que viu la Neuropsicologia en la comunitat autònoma, José Ángel Rubiño destaca que un dels objectius específics de l'òrgan que presideix és identificar amb claredat als professionals que exerceixen aquesta activitat com a neuropsicòlegs/ogues clínics (NPS) a Balears. Actualment, “la Secció compta ja amb 34 membres actius, en la seva major part amb l'Acreditació Nacional d'Expert en Neuropsicologia Clíniques atorgada per la Comissió Nacional d'Acreditació Professional del COP, però s'estima que existeix un número similar a nivell de Balears que encara no formen part de la Secció i que no tenen l'Acreditació Nacional”, apunta.

A més, “en l'última dècada l'interès per l'especialitat i el nombre de neuropsicòlegs/ogues en la comunitat ha augmentat, tal com confirmen les dades de demanda d'assignatures de grau i estudis de postgrau relacionats amb aquesta àrea en la UIB i en totes les universitats d'àmbit nacional”. En aquest sentit, matisa, “el nostre treball present a l'hora de crear estructures dins del COPIB i el Consell General de la Psicologia d'Espanya està enfocat cap a aquests/es futurs neuropsicòlegs/ogues”.

Altres objectius específics que s'ha marcat la Junta Directiva de la Secció persegueixen:

 • Garantir la qualitat del servei ofert a la societat com NPC, vetllant per l'exercici competent i rigorós de la professió.
 • Potenciar el desenvolupament professional, tècnic i científic dels/de les psicòlegs/ogues en l'àmbit de la neuropsicologia.
 • Orientar i oferir formació i actualització tecnicocientífica en l'àmbit de la neuropsicologia a través de sessions clíniques formativa, seminari, jornades, cursos, etc.
 • Homogeneïtzar l'exercici professional de la NPC a les Illes Balears.
 • Consolidar i promocionar l'Acreditació d'Expert en NPC.
 • Fomentar la creació de grups de treball (GT) dins de la Secció, en els seus diferents subespecialitats -com ara infantojuvenil, Dany Cerebral Adquirit, de l'Envelliment normal i patològic…, per a promoure la cooperació, l'intercanvi d'informació i experiència professional entre els membres de la Secció, altres seccions o vocalies del COPIB i altres institucions.
 • Facilitar el futur reconeixement administratiu de l'especialitat en NPC, segons expressa la Comissió Nacional d'Acreditació Professional (CNAP): Acreditació Nacional del Psicòleg Especialista en NPC.
 • Donar a conèixer en l'àmbit de la salut i en la societat en general la importància de la neuropsicologia i el paper del/de la neuropsicòleg/oga. Establir sinergies i incrementar les relacions institucionals col·laboratives a nivell local, nacional i internacional.
 • Consolidar la Secció de Neuropsicologia amb el propòsit de mantenir i enfortir el projecte futur.
 • Promoure davant la Junta de Govern del COPIB la presència institucional i la col·laboració, a tots els nivells, en organitzacions i associacions nacionals i internacionals del mateix o similar àmbit professional.
 • Assessorar els òrgans de Govern del COPIB en totes aquelles qüestions referides al nostre àmbit científic professional que consideri d'interès per a un exercici competent de la professió del psicòleg d'acord amb el Codi Deontològic del Psicòleg.
 • Dur a terme qualsevol altra acció proposada per la Junta de Govern del COPIB, relacionada amb l'àmbit científic i professional de la Neuropsicologia.

Els/les neuropsicòlegs/ogues interessat/des a formar part de la Secció han de posar-se en contacte amb el COPIB, que remetrà la sol·licitud al president de la Secció, José Ángel Rubiño, perquè pugui concertar-se una entrevista. Després de l'entrevista personal i la presentació de mèrits es valorarà la incorporació en la secció. Si desitja més informació, pot consultar-se el procediment específic en el Reglament Intern de la Secció Professional de Neuropsicologia, Article 4. Incorporació en el següent enllaç: https://copib.es/intranet/files/11_08_2113_20_10Reglament_Intern_PROVISIONAL_Seccio_Neuropsicologia.pdf

ANTECEDENTS

Des de l'any 2014, el COPIB comptava amb un Grup de Treball de Neuropsicologia. La Secció es crea ara a l'empara del Reglament Marc de les Seccions Professionals del Col·legi (desembre de 2021), aprovat per la Junta de Govern (desembre, 2018) i ratificat en Assemblea General Ordinària (maig, 2019). El nou òrgan intern té autonomia pròpia i està integrat per diferents membres i estructures de suport i participació dels/de les col·legiats/des-, conservant als òrgans del govern del COPIB la representació exclusiva enfront de tercers.

JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva de la Secció de Neuropsicologia està integrada per 11 professionals de la psicologia, amb una formació molt específica profunda, clínica i bàsica, del funcionament del cervell i de com aquest afecta a l'emoció, cognició, conducta i funcionament psicosocial. Les seves funcions generals i específiques es recullen en l'article 10 del Reglament intern de funcionament de la Secció Professional de Neuropsicologia del COPIB i la seva activitat serà comunicada mitjançant propostes a través d'una memòria anual que es presentarà a la Junta de Govern del COPIB.

President: José Ángel Rubiño; Vicepresidenta: Melania Zapata Moreno; Secretària: Niniña Jensen; Tresorera: Patricia Gallardo Macías.

Vocals: Pilar Andrés Benito, Jaume Pomar Pons, Soledad Ribas López, Alicia Ribas Marí, Maribel Adrover Rodríguez, María Rosa Martorell Dols, Laura Torres Aguilar.