UNA MIRADA CAP A LA PROTECCIÓ DE LA GENT GRAN

El
 passat
 divendres
 15
 de
 juny, l’Institut
 Mallorquí
 d’Afers
 Socials
 (IMAS)
 del
 Consell
de
Mallorca,
el
departament
de
Benestar
Social
de
l’Ajuntament
de
Palma
amb
 la
col∙laboració
del
Centre
Balears
Europa,
varen
organitzar
la
jornada
“Una
mirada
cap
 a
la
protecció
de
la
gent
gran”.
Emmarcada
dins
l’Any
Europeu
de
l’Envelliment
Actiu
i
 de
 la
 Solidaritat
 Intergeneracional,
 aquesta
 jornada
 tenia
 com
 a
 objectius bàsics prendre
consciència
de
l’abús
i
els
maltractaments
cap
a
la
gent
gran,
comprendre
la
 magnitud
 del
 problema així
 com
 els
 factors
 de
 risc
 i
 els
 indicadors
 d’un
 possible
 maltractament,
 implementar
 les
 iniciatives
 de
 prevenció
 necessàries
 i
 la
 divulgació
 d’informació
 relacionada
 amb
 aquest
 fenomen
 per
 tal
 de
 protegir
 aquest
 grup
 de
 població.

Diversos
ponents
varen
coincidir
que
aquest
 tema
està
molt
poc
investigat,
ja
 que
contínuament
es
minimitza
i
es
posterga.
Si
partim
del
fet
que
els
maltractaments
 a
les
persones
grans
és
la
forma
més
oculta
de
la
violència segons
l’OMS
(Organització
 Mundial
 de
 la
 Salut,
 2002),
 ens
 trobam
 que
 és
 un
 tema
 complex
 on
 incideixen
 múltiples
factors,
desconeixem
l’etiologia
i, per
tant,
no
tenim
models
consensuats
per
 intervenir.
Quina
és
la
dimensió
real
del
problema? Els
experts
auguren
un
augment
de
 la
vulneració
dels
drets de
les
persones
grans
a
causa
del
progressiu
envelliment
de
la
 població,
 de
 l’increment
 de
 les
 demències
 degeneratives,
 de
 la
 situació
 de
 solitud
 i
 aïllament
dins la
qual
es
troben
moltes
persones
grans
i
de
l’aparició
de
noves
formes
 de
família
i
canvis
a
la
seva
funció.
Si
a
més
a
més
manca
coordinació
entre
les
diverses
 institucions
ja
que
les
normes
a
nivell
legislatiu
per
protegir
a
les
persones
grans
hi
són
 però
el
que
manquen
són
els
mitjans
per
aplicar‐les
i
complir‐les,
ens
queda
molt
camí
 per
recórrer.

Com
a
conclusió
crec
que
aquesta
jornada
ha
servit
per
fer‐nos
reflexionar
que
 el
maltractament
a
les
persones
grans
és
una
realitat
(poc
coneguda,
però
al
cap
i
a
la
 fi
real),
que
els
professionals
hem
de
prendre
mesures
per
sensibilitzar
a
la
societat
per
 tal
de
fer
visible
allò
que
no
és
visible
(ja
que
si
no
és
visible
sembla
que
no
existeixi)
 així
 com
 seguir
 formant‐nos;
 la
 necessitat que
 les
 tasques
 de
 detecció,
 prevenció
 i
 intervenció
 en
 el
 maltractament
 es
 facin
 a
 través
 d’equips
 interdisciplinars (psicòlegs/ogues,
 metges/ses,
 treballadors/es
 socials,
 fisioterapeutes...)
 i
 que
 les
 institucions
 s’involucrin
 en
 la
 protecció
 d’aquest
 col∙lectiu
 amb
 la
 implementació
 de
 noves
iniciatives
a
nivell
comunitari.

És
el
moment
d’obrir
els
ulls.