Recomendaciones Deontológicas

Una de les funcions més importants del COPIB és el control deontològic de la professió. La labor que en aquest sentit realitzen els membres de la Comissió Deontològica, ratificat el seu nomenament per tots/totes els/les collegiats/des en l’Assemblea General, és certament encomiable. La seva labor és la d’identificar les males pràctiques i promoure la qualitat de les intervencions i ser, al mateix temps, un òrgan pedagògic.

Per això, la Comissió Deontològica elabora una sèrie de Recomanacions, aprovades per Junta de Govern, que tots/totes els/les psicòlegs/gues haurien de tenir en compte en la realització del seu treball. Adjuntam la RECOMANACIÓ DEONTOLÒGICA 1/2012(Intervenció psicològica a menors a petició d’un dels progenitors) i RECOMANACIÓ DEONTOLÒGICA 2/2012 (La intervenció psicològica a través d’internet) aprovades en Junta del COPIB de data 7 de maig de 2012.