Creació d'un grup Linkedin per a col·legiats/des interessats/des a l'àrea de PTORH

La Divisió de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i els Recursos Humans (PTORH), que té com a missió optimitzar els recursos disponibles i promoure la millora dels coneixements i les competències professionals dels collegiats/des de l'àrea, ha recorregut a la xarxa professional Linkedin, per promoure l'intercanvi d'informació i opinions a través de la creació del grup privat “Psicólogos División PTORH”.

Per formar part d'aquest grup és necessari ser membre de la Divisió de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i els Recursos Humans (PTORH), creada pel Consell General de Collegis Oficials de Psicòlegs (COP).

Podrà ser membre de la Divisió tota persona collegiada que estigui interessada i compleixi els requisits de pertinença establerts. La sollicitud ha de tramitar-se a través de la vocalia de PTORH del Collegi Oficial de Psicologia de les Illes Balears que la farà arribar al coordinador de la Divisió.

Una vegada es confirmi l'acceptació a la mateixa, el collegiat/da podrà enviar la sollicitud d'accés al grup de Linkedin i començar a participar i promoure debats.

Des de la vocalia de PTORH del COPIB animam a tots els collegiats/des interessats/des a l'àrea a aportar el seu coneixement i experiència a través d'aquesta eina de comunicació, intercanvi i generació de sinergies.