Divisió de Psicologia Jurídica

La Divisió de Psicologia Jurídica ha estat creada pel Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs (COP) per unificar, a nivell nacional, l'àmbit professional d'intervenció que li és propi. L'objectiu que persegueix és coordinar, integrar i desenvolupar les activitats científico-professionals dels col·legiats/des especialitzats/des en aquesta àrea.

En síntesi, el que se cerca és una optimització dels recursos disponibles i una millora constant dels coneixements i competències professionals, per al col·legiat/da professional de l'àrea, amb la finalitat d'oferir i garantir un servei de qualitat per a la societat, potenciant, a més, l'acreditació de les competències professionals en la matèria.

La Divisió també exercirà la funció d'assessorament davant els diferents òrgans de govern del Consell General de COP, en totes aquelles qüestions relatives a aquest àmbit disciplinar.

Àmbit d'actuació

L'àmbit d'actuació serà de caràcter estatal i abastarà a tots els col·legiats/des adscrits/es a algun dels àmbits disciplinaris acadèmics o professionals, pertanyents a la Psicologia Jurídica:

Psicologia Forense en l’Administració de Justícia

Psicologia Forense en l’exercici lliure de la professió

Psicologia Penitenciària

Psicologia Jurídica i el Menor

Psicologia Policial i de les Forces Armades

Victimologia

Mediació

Investigació I+D+i i Docència en Psicologia Jurídica

Estructura: òrgans de gestió

La Divisió s'estructura en dos òrgans de gestió que són:

1. La Coordinadora de la Divisió constituïda per:

- El representant del Consell General de COP que actuarà com a Coordinador.

- Tres vocals que seran triats per votació directa pels membres que componen la Divisió, un dels quals, designat pel coordinador, exercirà les funcions de secretari.

- Dos vocals triats per la Junta General del Consell General de COP a proposta dels col·legis, entre persones de reconegut prestigi.

La durada del mandat serà de quatre anys.

2. Els Grups d'Experts.

Qui en pot ser membre?

Podran ser membre de la Divisió els col·legiats/des que estiguin interessats i compleixin els requisits establerts.

Podrà ser membre de la Divisió tota persona col·legiada que estigui interessada i compleixi els requisits de pertinença establerts.

La Divisió compta amb tres tipus de membres: ordinaris, acreditats i d'honor.

Per ser membre ordinari els requisits són: estar col·legiat/da; satisfer la quota d'inscripció, si n’hi hagués; no estar incurs en sanció que dugui aparellada la seva inhabilitació en algun col·legi i presentar la sol·licitud d'Incorporació pertinent.

No és preceptiu, fins a la consolidació del funcionament de la Divisió, abonar cap quota d'inscripció.

Per a més informació: http://www.cop.es/index.php?page=COP-PsJ