El COPIB assisteix a la IX Sessió Ordinària del Consell de Serveis Socials de les Illes BalearsEl passat 16 de novembre de 2015, es va celebrar a Palma la IX Sessió Ordinària del Consell de Serveis Socials, amb l'assistència del vocal d'Intervenció Social del Col·legi Oficial de Psicòleg de les Illes Balears, Vicente Alcántara Aceituno.

A la reunió del Consell de Serveis Socials hi han assistit representants del Govern (conselleries de Serveis Socials i Salut), dels quatre consells insulars; dels ajuntaments; dels col·legis professionals de metges, psicòlegs, pedagogs, treballadors socials, educadors socials, infermers i terapeutes ocupacionals; de sindicats; d'organitzacions empresarials; d'associacions i entitats del Tercer Sector; d'entitats socials sense ànim de lucre i xarxes d'entitats que col·laboren en la gestió dels serveis socials. S'inicia la reunió amb la lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el passat 9 de març del 2015.

Posteriorment, en el punt 2 fa referència a l'avantprojecte de Llei de Renda Social Garantida, la qual es troba en període d'al·legacions i que es creu que serà aprovada en el 2n trimestre del 2016. Una dada a destacar és que les persones que no tenguin fills no es podran acollir inicialment.

En el punt 3 es va parlar sobre l'avantprojecte de llei de derogació de la Llei 9/2014, de 29 de setembre en la qual s'estableix i regula la protecció a la maternitat. Aquesta llei a dia d'avui no ha estat utilitzada mai i quedarà derogada.

En el punt 4 es fa referència al Projecte de Decret XX/2015 en el qual es regula el servei ocupacional per a persones amb discapacitat amb trastorn mental greu i la gestió de la llista d'espera de les places en l'esmentat servei.

En el punt 5 s'articula el projecte de modificació del Decret 83/2010, de 25 de juny, en el qual s'estableixen els principis generals del procediment per al reconeixement de la situació de dependència, la intensitat de protecció dels serveis i el règim de compatibilitat de les prestacions del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creant-se la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència de les Illes Balears. La modificació d'aquesta llei és urgent i es plantegen una sèrie de modificacions:

  • No se sol·licitarà la revisió del grau de dependència, sent l'Administració la que faci aquest tipus de modificació.
  • A dia d'avui la llista s'organitza per tipus de dependència i la nova aplicació es realitzarà a partir de la llista ja existent.
  • En el cas d'existir una modificació en el grau per una millorança, no es perdrà la plaça.
  • Les peticions que es trobin pendents de grau, no perdran la pensió fins que no es revisi el grau.

En el punt 6 es fa esment al Projecte de Modificació del Decret 86/2010, de 25 de juny, en el qual s'estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l'autorització i acreditació dels serveis socials d'atenció a persones grans i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població. Es plantegen una sèrie de modificacions:

  • Acreditació dels Serveis.
  • Acompanyament a persones amb problemes de Salut Mental.
  • Acreditació dels treballadors del Servei, tant a nivell residencial com en domicili. Aquest punt s'ha retardat fins a desembre del 2017.

En el punt 7 s'esmenta el Projecte del decret de Renda d'Emancipació per a joves extutelats. Com a mesura de protecció es crea una renda d'emancipació per a joves majors de 18 anys extutelats, que es trobin en el sistema de Protecció. No s'aplicarà als joves que es trobin en el Sistema de Reforma. La finalitat principal és ajudar a aquests joves a la seva emancipació, amb una renda de 438€, que es podran percebre fins als 23 anys, inclusivament. Es valorarà un bon procés en el Sistema de Protecció i que no tornin al seu domicili, del qual foren trets per a la seva protecció.

En el punt 8 se'ns presenta el Pla d'acolliment de persones refugiades, on es presenta la col·laboració del Consell amb l'Administració Central. L'acolliment està pendent de confirmació havent-se habilitat un centre amb una capacitat per a 56 persones. El projecte es troba finançat per l'Estat. L'acolliment inicialment serà de 24 mesos al centre i de 18 mesos posteriors d'integració. Es valoren els possibles efectes xenòfobs que es puguin generen i a dia de la reunió es desconeixia quan vindran. Es creu que acudiran a Palma unes 230 persones en total, en cicles de 6 mesos.

En el punt 9 es crea un fons per al Fons d'Emergència Social per a menors escolaritzats, per al curs escolar 2014/15. Aquest fons ha anat directament a les escoles públiques, perquè se'ls pugui abonar a nins desprotegits menjador o fins i tot les activitats extraescolars.

En el punt 10 s'informa sobre el programa d'integració de persones immigrants d'aquesta comunitat. Línia bàsica per als Ajuntaments.

En el punt 11 s'indica sobre la concertació en matèria de serveis socials, relacionada amb el punt 5 i 6 d'aquesta mateixa reunió.

En el punt 12 s'anuncia sobre l'aplicació de la llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, la famosa Llei Montoro. Aparentment, la Comunitat Autònoma assumia totes les competències de Serveis Socials. A dia d'avui solament hi ha penjada a la pàgina web del Ministeri la informació extreta de la interpretació de la citada Llei. Aquesta Llei a dia d'avui no s'aplicarà.

Finalment, s'obrin els torns de paraula, i se li pregunta a la Consellera en relació a la proposta del pla d'actuació per l'acolliment de refugiats a les Illes Balears. En aquesta proposta a l'apartat de Coordinació, més concretament en l'Equip tècnic i humanitaris, es referencia com a Entitats a Creu Roja i representants de l'església, se sol·licita un aclariment i se'ns informa que inicialment serà així, però que posteriorment es tendrà en compte per a la seva incorporació de col·legis professionals, entre d’altres el COPIB, i entitats que s'han ofert per a la intervenció. Es tanca la reunió sense més dades.