Actualització dels criteris de concessió de beques de formació per a col·legiats/des de Menorca, Eivissa i Formentera

Actualització dels criteris de concessió de beques de formació per a col·legiats/des de Menorca, Eivissa i Formentera

Aquesta actualització anul·la qualsevol criteri preexistent.

1.- Objectiu.

La finalitat és facilitar l'accés a la formació que imparteix el COPIB a Mallorca, als/les col·legiats/des de Menorca, Eivissa i Formentera. Aquelles activitats formatives que siguin gratuïtes estarán excloses de la concessió de beques.

2.- Destinataris.

Col·legiats/des de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera que estiguin al corrent dels pagaments de les quotes col·legials.

3.- Nombre de beques.

Es concedirà una beca per cada illa i activitat formativa.

4.- Duració de la beca.

La beca (allotjament i desplaçament) es concedirà per les activitats formatives que se realitzin en un cap de setmana i amb una durada mínima de vuit hores. En el cas que un curs tingui una duració major a un cap de setmana, tan sols es becarà el primer cap de setmana”.

5.- Sol·licitud.

El/la col·legiat/da haurà d'enviar al COPIB una sol·licitud exposant els motius pels quals té interès a realitzar l’activitat formativa així com un currículum. No se podrà sol·licitar beca sense la inscripció prèvia al curs i el corresponent abonament de reserva”.

6 .- Selecció.

En cas que l’interessat/da faci més d'una demanda es prioritzarà, a l'hora de fer la selecció per part de la Comissió creada a aquest efecte, l'afinitat de l’activitat formativa amb el lloc de treball que ocupa el/la col·legiat/da. Amb la finalitat que puguin participar un nombre elevat de col·legiats/des, es concedirà només una beca anual per col·legiat/da, tret que quedi vacant la sol·licitud de beca.

7.- Dotació.

El COPIB es farà càrrec del desplaçament (avió i, si escau, vaixell) així com de l'allotjament durant els dies que duri l’activitat formativa. Les dietes de manutenció correran a càrrec del/de la col·legiat/da becat/da.

8.- Terminis.

La sol·licitud de la beca s'haurà de presentar deu dies abans de la primera data que s'estableixi de fi d’inscripció dels cursos, qualsevol beca que se sol·liciti posterior a aquesta data fins i tot quan hi hagi una ampliació de data posterior serà desestimada.

Aprovat a la Junta Permanent de 5 de novembre de 2018