QUÈ ÉS EL COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLEGS DE LES ILLES BALEARS

 

Creació del Col·legi

Decret 134/2001, de 14 de desembre, pel que es constitueix per segregació, el Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears

L'article 11.15 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears disposa que correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el desenvolupament legislatiu i l'execució en matèria de corporacions de dret públic, representatives d'interès econòmics i professionals.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears aprovà la Llei 10/1998, de 14 de desembre de col·legis professionals de les Illes Balears, en desenvolupament de la competència estatutària. En la disposició addicional segona s'estableix que les delegacions o demarcacions de col·legis professionals d'àmbit supra-autonòmic podran segregar-se per constituir-se en col·legis independents.

Dia 3 de març de 2000 es publicà el Decret 32/2000 pel què s'aprova el Reglament de Col·legis Professionals de les Illes Balears, i que en el seu article 10 estableix el procediment de constitució d'un col·legi professional per segregació d'altre d'àmbit supra-autonòmic i que la forma jurídica serà mitjançant decret del Govern de les Illes Balears.

S'han complit tots els tràmits establerts: la Delegació Territorial a Balears del Col·legi Oficial de Psicòlegs ha formulat la necessària sol·licitud de segregació del col·legi nacional per constituir-se en Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears, s'ha informat favorablement per la Conselleria de Sanitat i Consum i pel Departament Jurídic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot l'anterior, a proposta de la Conselleria de Presidència, prèvia deliberació del Consell de Govern en la seva sessió de 14 de desembre de 2001,

DECRET,

Article 1.-
Es constitueix el Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears, com corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat pel compliment dels seus fins.

L'estructura interna i el seu funcionament han d'ésser democràtics i es regirà en les seves actuacions per la normativa bàsica estatal en matèria de col·legis professionals, per la normativa autonòmica que la desenvolupa legal i reglamentàriament, per aquest decret de creació, pels seus propis estatuts, i per la resta de normativa interna i per tota aquella que li sia d'aplicació general o subsidiària.

Article 2.-
L'àmbit territorial d'actuació del col·legi és de les Illes Balears.

Disposició transitòria primera.-
La delegació Territorial a les Illes Balears del Col·legi Oficial de Psicòlegs, en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquest decret, ha de convocar una Assemblea General Extraordinària, que tindrà el caràcter d'assemblea constituent del Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears, la qual ha d'aprovar els estatuts definitius del col·legi i procedir a l'elecció de les persones que ocuparan els càrrecs corresponents en els òrgans de govern de la institució.

Disposició transitòria segona.-
Els estatuts definitius, una vegada aprovats, juntament amb la certificació de l'acta de l'Assemblea Constituent, es remetran a l'òrgan competent de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, als efectes de que es pronuncia sobre la legalitat i ordeni la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Disposició transitòria tercera.-
El Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears obtindrà la capacitat plena d'obrar des de la constitució dels seus òrgans de govern.

Disposició final.-
Aquest Decret entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 14 de desembre de 2001.

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

EL CONSELLER DE PRESIDENCIA

Antoni García Coll.