Resum de la reunió del Grup de Treball de la Psicologia de l'Envelliment del Consell General de Col·legis Oficials de Psicologia celebrada dia 28 de novembre de 2015En primer lloc, vull destacar l'alta participació de Col·legis que varen acudir a la convocatòria, la qual cosa va suposar un interessant enriquiment per les aportacions presentades des de cada àmbit, tant de possibles activitats a realitzar des de la nostra vocalia, com a reflexions sobre la situació del psicòleg en el camp de la gerontologia (Veure Memoràndum).

Es varen presentar els primers resultats del qüestionari sobre l'anàlisi dels psicòlegs que treballen en l'àmbit de la gerontologia, observant que la participació del COPIB va ser de les més baixes a nivell nacional, amb una participació de 6 col·legiats.

Amb motiu de la baixa participació, s'acorda fer una nova reexpedició, redactant una carta en la qual es manifesti la importància dels resultats d'aquesta anàlisi per a la millora de la professionalitat i reconeixement a l'àrea de la gerontologia.

Va interessar la iniciativa de la Vocalia d'Envelliment del COPIB de la signatura de conveni de col·laboració amb la SBGG. Es va acordar que s’enviaria un esborrany d'aquest conveni a la coordinadora del Grup de treball amb l'objectiu que serveixi de base per als altres Col·legis interessats.

Se'ns va lliurar el llibre publicat de les intervencions de les I Jornades celebrades a Múrcia , en la qual la Vocalia d'Envelliment del COPIB va participar amb la ponència «Sensibilitzar per prevenir: presentació dels resultats de l'activitat. A partir dels 50, REVISA’T LA MEMÒRIA», Pag.405. L'exemplar serà inclòs a la biblioteca del COPIB. Es varen concretar les dates de la III Jornada de Psicologia i Envelliment que se celebraran a Madrid els dies 6, 7 i 9 d'octubre de 2016.

Es va acordar fer 4 MANIFESTOS ANUALS: 29 abril (relació intergeneracional), 15 juny (maltractament), 21 setembre (Alzheimer), 1d'octubre (dia de la gent gran). De cada manifest es responsabilitza un Col·legi que es coordina amb uns altres de suport. La Vocalia d'Envelliment del COPIB liderarà el manifest de l'1 d'octubre , i es coordinarà amb Las Palmas i Tenerife. I recolzarà el manifest de 29 d'abril liderat per València.