Bases de selecció de personal per dur a terme el programa de reforç psicosocial per a reduir l'impacte de les conseqüències derivades de la Covid-19 a Capdepera

Publicat el 11 de Maig de 2022

L'objecte de la convocatòria és la cobertura d'una plaça mitjançant un programa de reforç psicosocial per a reduir l'impacte de les conseqüències derivades de la Covid19, que tindrà una duració de 24 mesos.

CONDICIONS DELS ASPIRANTS

Per poder prendre part en aquest procediment selectiu cal reunir els requisits següents:

  1. Tenir la nacionalitat espanyola, sens perjudici del que disposa l'article 57 del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  2. Tenir complerts els 16 anys i, en tot cas, no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  3. Estar en possessió de la titulació universitària de Grau o Llicenciatura en Psicologia, o en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació d'instàncies.
  4. No patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi l'acompliment de les funcions corresponents.
  5. No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei d'alguna Administració Pública ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
  6. No estar sotmès a cap causa d'incapacitat de les contingudes en la legislació local.
  7. Estar en possessió del nivell C1 de coneixements de la llengua catalana, conforme a l'Ordre del Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut o aquells expedits per l'EBAP. En cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell C1 es realitzarà una prova, per tal de valorar el nivell de llengua catalana exigit.
  8. Acreditar la carència de delictes de naturalesa sexual mitjançant un certificat d'Antecedents Penals i per Delictes de Naturalesa Sexual, expedit pel Ministeri de Justícia.

S'estableix un termini de presentació d'instàncies de set dies hàbils (7), comptadors a partir de l'endemà d'haver-se publicat les presents bases al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Per més informació: BOIB, núm. 061, de 10 de maig de 2022.

https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11564/660503/bases-de-seleccio-de-personal-per-dur-a-terme-el-programa-de-refor-psicosocial-per-a-reduir-limpacte-de-les-consequeencies-derivades-de-la-covid-19-a-capdepera