Convocatòria d'Assemblea General Ordinària del COPIB

Publicat el 21 de Març de 2024

Per acord de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears en la seva reunió de dia 18 de març de 2024, se convoca Assemblea General Ordinària.

  • Dia: Dilluns, 22 d’abril de 2024
  • Hora: 19:30 h. en 1ª convocatòria i 20:00 h. en 2ª convocatòria
  • Lloc: Seu del COPIB o per plataforma Zoom (prèvia inscripció)
  • Inscripció: Caldrà enviar per correu electrònic (copib@cop.es) confirmant assistència presencial o per plataforma Zoom, fent constar nom, llinatges i núm. de col·legiat/da fins al dia 19 d'abril de 2024.

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i, si escau, aprovació, de l’acta de la sessió anterior
  2. Ressenya de les activitats dutes a terme durant l'any 2023
  3. Lectura, deliberació i aprovació, si s'escau, de la liquidació dels comptes d'ingressos i despeses de l'any 2023, balanç de situació i compte de pèrdues i guanys; així com lectura, deliberació i aprovació del pressupost d'ingressos i despeses elaborat per la Junta de Govern per a l'exercici econòmic de l'any 2024
  4. Ratificació, si s'escau, a proposta de Junta de Govern, del nomenament de nou president de la Comissió Deontològica
  5. Ratificació de l'acord de Junta de Govern del nomenament del nou vocal de Junta de Govern.
  6. Precs i preguntes

Javier Torres Ailhaud
Degà Junta de Govern del COPIB