Convocatòria del Torn de Perits de l'any 2024

Publicat el 31 de Octubre de 2023
Convocatòria del Torn de Perits de l'any 2024

Apreciat/da col·legiat/da:

L’article 341 de la Llei 1/2000, de 7 de gener d’Enjudiciament Civil disposa, en el seu número primer, que en el mes de gener de cada any s’interessarà dels distints Col·legis professionals o en el seu defecte, d’entitats anàlogues, així com de les Acadèmies i institucions culturals i científiques a que es refereix l’apartat segon de l’article anterior, l’enviament d’una llista de col·legiats/des o associats/des disposats a actuar com perits.

Amb la finalitat de que els òrgans judicials puguin disposar de les corresponents relacions de professionals i associats que vulguin actuar com tal, el Consell General del Poder Judicial ha desenvolupat un procediment contingut en la Instrucció 5/2001, de 19 de desembre i el Protocol del Servei Comú per l’assignació de perits judicials i administradors del Concurs. Dits Acords han estat modificats per Acord de 28 d’octubre de 2010 (BOE de 18 de novembre de 2010), en el sentit de preveure la sol·licitud de remissió als Col·legis Professionals de la Demarcació, per aquells casos en que la prova pericial requerida exigeixi una titulació de Col·legiació obligatòria.

Aquesta Llei suposa que cada any el COPIB posarà a disposició del Jutjat Degà els perits psicòlegs/ogues interessats/des en realitzar informes pericials.

Amb la finalitat de poder gestionar de manera eficaç les llistes de perits i donar compliment a l’establert a l’article 341 de la Llei d’Enjudiciament Civil, el COPIB confeccionarà les llistes de perits segons el nou format i instruccions donades pel Jutjat Degà.

És per això que em pos en contacte amb vós perquè comuniqueu al COPIB si estau interessat/da en formar part de la LLISTA DE PERITS PER A L’ANY 2024, essent els requisits ESTAR COL·LEGIAT/DA i al CORRENT DE LES QUOTES COL·LEGIALS.

IMPORTANT: ES RECORDA QUE TOTS ELS COL·LEGIATS/DES QUE JA FORMAVEN PART DEL TORN DE PÈRITS 2023 HAN DE TORNAR A PRESENTAR ELS REQUISITS PERTINENTS.

És necessari recordar que l'actuació com a perit requereix d'una formació contínua, experiència professional coneixement exhaustiu de la matèria sobre la qual es perita per la qual cosa és funció del Col·legi, a tenor de l'augment considerable de denúncies en la Comissió Deontològica per mala praxi professional en la realització d'informes pericials, RECOMANAR:

- Tenir una formació especifica en l'àrea de la psicologia jurídica.

- Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la denúncia per una mala praxi professional.

Finalment, vos informam que el/la col·legiat/da que assumeixi la realització d'un peritatge ha de tenir en compte que, d'acord amb l'estipulat en la Llei, la responsabilitat de l'actuació del perit és d'aquest i no del Col·legi Professional.

Per tant, en virtut de tot això, s'obre un nou procés per formar part del Torn de Perits 2023 fent arribar a la seu del COPIB el següent document:

- Document de sol·licitud d’inclusió en el llistat del torn de perits 2024 i d’autorització de publicació de dades (s’adjunta model).

TEMPORALITZACIÓ

  • Termini de presentació de requisits al COPIB: fins les 14:00h. del 17 de novembre de 2023
  • Valoració de la documentació pel COPIB: del 20 al 24 de novembre de 2023
  • Publicació al web del COPIB de la llista provisional d’admesos/es i no admesos/es a la llista de Perits 2023: 29 de novembre de 2023
  • Termini de presentació d’esmenes de deficiències i al·legacions: Del 30 de novembre al 11 de desembre de 2023 (fins les 14:00h)
  • Publicació al web de la llista definitiva de Perits: 2 de gener de 2024

Qued a la vostra disposició per a qualsevol consulta que vulgueu fer referent a això.

Una salutació

MIRIAM KEFAUVER SILVA
Vocal de Psicologia Jurídica del COPIB

La pertinència a la llista suposarà el compromís del perit d’acceptar el nomenament salvo justa causa i el de fer el jurament o promesa a que fa referència l’article 335-2 de la Llei d’Enjudiciament Civil, 1/200, de 7 de gener, per això, els professionals que siguin designats i renunciïn a la designació injustificadament, seran exclosos del llistat de perits no sols a l’any actual, sinó també en el següent.