El COPIB celebra la seva Assemblea General Ordinària

Publicat el 10 de Maig de 2022

El COPIB va celebrar el passat dilluns 25 d'abril la seva Assemblea General Ordinària per a presentar als/a les col·legiats/des el resum anual dels comptes i de les activitats impulsades per la Junta de Govern del passat exercici, així com per a exposar els nous objectius que es plantegen en 2022.

Acompanyat per membres de la Junta de Govern, el degà Javier Torres va oferir a les persones assistents la informació i dades més rellevants del funcionament del col·legi i el treball desenvolupat per l'equip, d'acord amb quatre eixos estratègics d'actuació:

  • Organització i estructura col·legial: Accions orientades a garantir la presència i participació del col·legi en les diferents Institucions i entitats rellevants per a la professió (reunions, convenis, grups d'estudi, col·laboracions, assessorament, etcètera).
  • Formació: Promoció de cursos, activitats i tallers específics en el marc del Pla de Formació Anual amb l'objectiu d'oferir als col·legiats i les col·legiades accés a les novetats que es produeixen en les diferents àrees de la Psicologia, així com per a consolidar i compartir coneixements que poden servir en el desenvolupament de la praxi diària.
  • Implementació de serveis
  • Defensa de la identitat i la imatge de la professió: Dirigint els esforços a consolidar el paper i estatuts que des del Col·legi s'entén que han d'ocupar la nostra professió i a delimitar amb rotunditat els àmbits i competències que li corresponen de manera exclusiva.

En un altre ordre de qüestions, Javier Torres va detallar també les dades més rellevants referides al Servei d'Orientació al Psicòleg/oga (SOAP), a la Comissió Deontològica del COPIB i a la Comissió de Recursos.

Durant la sessió també es va procedir a aprovar els comptes de la institució. El tresorer Joan Antoni Sancho va fer balanç de la situació econòmica del COPIB, explicant de manera detallada tots els conceptes de despeses i ingressos de l'any passat abans de procedir a l'aprovació dels comptes de l'exercici 2022.

La informació relacionada en la memòria d'activitats, així com l'activitat desenvolupada per totes les vocalies, està disponible per a la seva consulta al web del COPIB: Memòria de gestió 2021.