​Els/les psicòlegs/ogues de Balears aconsegueixen l'exempció del màster oficial del professorat gràcies a les gestions realitzades pel COPIB

Publicat el 12 de Març de 2024
​Els/les psicòlegs/ogues de Balears aconsegueixen l'exempció del màster oficial del professorat gràcies a les gestions realitzades pel COPIB

La Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears (GOIB) ha aprovat l'exempció del Màster de Formació del Professorat per a tots/es aquells/es professionals llicenciats o graduats en Psicologia abans de l'1 d'octubre de 2009.

Després d'anys de negociacions i de defensa dels drets dels/de les professionals afectats per la mesura, el COPIB celebra la decisió del Govern, avalada per la resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats, Ismael Alonso, de data 24 de gener de 2024.

En virtut de l'esmentada resolució (BOIB núm. 16, d'1 de febrer de 2024) s'ha aprovat una borsa d'aspirants a funcionaris interins docents, amb la finalitat de cobrir a totes les illes vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions en centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat del GOIB per al curs 2024-2025. El document contempla en la seva base 2a, punt 2.1.6.1 apartat (d), de l'annex 1, i en el punt 3.4. de l'annex, l'exempció del màster del professorat als llicenciats en Psicologia que aportin la documentació establerta.

En concret, el 2.1.6.1, apartat (d), assenyala que " S'exceptua l'exigència del màster universitari que acredita la formació pedagògica i didàctica per ocupar places de les especialitats i funcions dels cossos de professors d'educació secundària obligatòria i batxillerat, de professors tècnics de formació professional i de professors d'escoles oficials d'idiomes, en els casos en què s'acrediti que es compleix, amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2009, algun dels requisits següents:

  • d.) Estar en possessió de la llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica tal com estableix la disposició transitòria vuitena de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig.

Respecte al punt 3.4. de l'annex, la resolució recull que la formació es pot acreditar amb " fotocòpia del títol de la llicenciatura o titulació equivalent, que inclogui formació pedagògica i didàctica, obtingut amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2009. Aquesta formació s'ha d'acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en la qual consti la superació d'un mínim de 60 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives".

La decisió de la Conselleria, converteix les Illes Balears en una de les comunitats autònomes que aconsegueix l'exempció del màster de formació del professorat, juntament amb Andalusia, Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat de Madrid, La Rioja o el Principat d'Astúries.

Les persones interessades poden consultar els detalls de la resolució en el següent enllaç:

BOIB núm. 16, d'1 de febrer de 2024