Psicologia General Sanitària: Si reuneixes els requisits sol·licita l'acreditació

Publicat el 15 de Juny de 2012

Psicologia General Sanitària: Si reuneixes els requisits sol·licita l'acreditació.

La Disposició Addicional Setena de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública, ha regulat la professió del psicòleg sanitari generalista, amb la denominació de Psicòleg General Sanitari. Aquesta norma detalla quines són les seves funcions: “la realització d'investigacions, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i l'activitat de les persones que influeixen en la promoció i millora de l'estat general de la seva salut, sempre que aquestes activitats no requereixin una atenció especialitzada per part d'altres professionals sanitaris”. Aquesta norma estableix com a requisit per a exercir posseir el títol de llicenciat/da o graduat/da en Psicologia i el títol oficial de Màster en Psicologia General Sanitària.

La Disposició Addicional Setena de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública, estableix com a única via per a accedir a la professió de Psicòleg General Sanitari als actuals psicòlegs/ogues, l'obtenció del títol oficial de Màster en Psicologia General Sanitària. Per tant els/les professionals haurien d'acudir a una universitat que imparteixi aquest nou títol per a obtenir-lo.

La Llei aprovada ha establert un període de tres anys, fins a octubre de 2014, perquè els/les professionals que compleixin “certs requisits” puguin realitzar activitats sanitàries i registrar les seves consultes com a centres sanitaris. Per a això aquests psicòlegs/ogues han de complir un d'aquests requisits:

1) Haver superat els estudis de graduat/da o llicenciat/da, seguint un itinerari curricular qualificat per la seva vinculació amb l'àrea docent de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics, o amb la Psicologia Clínica i de la Salut.

2) Haver adquirit una formació complementària de postgrau no inferior a 400 hores (o el seu equivalent en crèdits europeus), de les quals, almenys 100, tendran caràcter pràctic, vinculada a les àrees esmentades anteriorment.

 

COM ES POT OBTENIR L'ACREDITACIÓ?

Encara que la Llei aprovada ha establert com a única via d'accés a la professió de Psicòleg General Sanitari l'obtenció del Màster en Psicologia General Sanitària, la Llei 44/2003, de 21 de novembre, de les Professions Sanitàries, en el seu article 2.4, preveu una altra possibilitat consistent que el Ministeri de Sanitat, a través de les diferents conselleries de Salut de les diferents comunitats autònomes, expedeixi una certificació acreditativa que habiliti per a l'exercici professional dels interessats/des.

  • En el futur, per a l'exercici de la Psicologia en el sector sanitari seran necessaris el títol de Grau en Psicologia + el títol de Màster en Psicologia General Sanitària.
  • Fins a octubre de 2014, regirà el procediment transitori establert en Llei 5/2011 d'Economia Social:

Per això, aquelles persones que ostentin un títol de llicenciat/da en Psicologia o alguns dels títols de Graduat en l'àmbit de la Psicologia, que figurin inscrits en el Registre d'Universitats, Centres i títols com a adscrits a la branca de coneixement de Ciències de la Salut, podran exercir activitats sanitàries, si acrediten formació específica a través d'alguna de les següents vies:

a) Per haver superat els estudis de graduat/da llicenciat/da, seguint un itinerari curricular qualificat per la seva vinculació amb l'àrea docent de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics, o amb la Psicologia Clínica i de la Salut.

b) Per haver adquirit una formació complementària de postgrau no inferior a 400 hores (o el seu equivalent en crèdits europeus), de les quals almenys 100 tendran caràcter pràctic, vinculada a les àrees esmentades en la lletra a).

En el cas dels/les col·legiats/des (sempre que reuneixin els criteris establerts en l'apartat anterior) i, en virtut del conveni signat entre la Conselleria de Salut Família i Benestar Social del Govern de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears i el Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes, en data 15 de maig de 2012, podran sol·licitar l'acreditació Psicòleg General Sanitari i la inscripció de consultes o gabinets de psicologia en el corresponent registre de centres, serveis i establiments sanitaris.

 

ON ES TRAMITA L'ACREDITACIÓ?

Direcció General de Salut Pública i Consum
Camí de Jesús, 38A - 07010 Palma
Telèfon 971 17 73 83 - Fax 971 17 95 52.

Podeu obtenir més informació: 

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=4285&cont=51099