Recordatori de renovació de l’autorització de funcionament de Centres Sanitaris Especialitzats i Consultes o Gabinets de Psicologia en el Registre corresponent de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris

Publicat el 16 de Maig de 2023

Fins el 6 d’octubre de 2014 els psicòlegs i psicòlogues col·legiats/des, varen poder sol·licitar l’acreditació provisional de Psicòleg General Sanitari (PGS) i la posterior inscripció de consultes o gabinets de psicologia en el registre corresponent de centres, serveis i establiments sanitaris (segons disposava en el R.D. 1277/2003 per el qual s’establien les bases generals sobre l’autorització de centres, serveis i establiments sanitaris).

Qui complia els dos requisits anteriors, va poder sol·licitar en el Servei de Formació Sanitària un certificat que acreditàs que el/la psicòleg/oga estava inclòs en el que preveia el paràgraf 2n de la disposició addicional 7a de la Llei 33/2011, de 4 d’octubre. Aquest certificat acreditava que la persona interessada estava en la situació prevista legalment per dur a terme, en la mateixa comunitat autònoma o en un altra i en les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, activitats sanitàries en unitats assistencials/consultes de psicologia autoritzades, encara que no tengués el Màster oficial en psicologia general sanitària.

Per aquest motiu, entre els anys 2012 i 2014 molts professionals de la Psicologia tramitaren el registre del centre, servei o establiment sanitari (a partir de l’obtenció del Certificat d’acreditació provisional de PGS).

Tenint en compte que la inscripció en aquest registre del centre s’ha de renovar abans dels 10 anys, el COPIB vos fa aquest recordatori perquè no vos caduqui la renovació.

La renovació s’ha de realitzar fent aquestes dues passes:

1.- S'ha de sol·licitar, previ pagament de la taxa model 046 (model 046). L'abonament de les taxes es pot realitzar via:

  • Telemàtica: a través de l'Agència Tributària de les Illes Balears: https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx?lang=ca
  • No telemàtica: Document “model 046”. Aquest document es pot recollir a qualsevol registre de qualsevol Conselleria del Govern de les Illes Balears.

Les instruccions per emplenar el document estan descrits a la taula següent: https://www.caib.es/sites/centressanitaris/ca/instruccions_per_emplenar_el_model_046-16301/

2.- Omplint el model de sol·licitud d'autorització de funcionament d'un centre sanitari (model sol·licitud), tant per a les opcions de funcionament, com renovació, modificació i tancament, bé de forma telemàtica o davant de registre al Servei Territorial de Sanitat.

Davant de qualsevol dubte, problema o qüestió relacionada amb el procés d'autorització, renovació, modificació o tancament del registre sanitari, cal contactar amb:

Direcció General d’Investigació en Salut, Formació i Acreditació
Carrer de Calçat 2-A (2a planta) Palma. Tel.: 971177383 - Fax: 971177969
registrecentres@dgaval.caib.es