Beques per a activitats formatives

CRITERIS DE CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ PER A COL·LEGIATS/DES DE MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA

Aprovats en Junta Permanent del COPIB de dia 8 de maig de 2023

PRIMER
Objectiu: la finalitat és facilitar l'accés a la formació que imparteix el COPIB a Mallorca de manera presencial, als/les col·legiats/des de Menorca, Eivissa i Formentera. Aquelles activitats formatives que siguin gratuïtes estaran excloses de la concessió de beques.

SEGON
Destinataris: col·legiats/des de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera que estiguin al corrent dels pagaments de les quotes col·legials i que tenguin la seva activitat laboral o professional a les esmentades illes.

TERCER
Nombre de beques: es concedirà una beca per cada activitat formativa.

QUART
La beca, que inclourà allotjament i desplaçament (avió i, si escau, vaixell) es concedirà per les activitats formatives que se realitzin en un cap de setmana i amb una durada mínima de vuit hores. En el cas que un curs tingui una duració major a un cap de setmana, tan sols es becarà el primer cap de setmana.

CINQUÈ

  1. El/la col·legiat/da haurà d'enviar al COPIB una sol·licitud exposant els motius pels quals té interès a realitzar l’activitat formativa així com un currículum
  2. No se podrà sol·licitar beca sense la inscripció prèvia al curs i el corresponent abonament de reserva
  3. La sol·licitud de la beca s'haurà de presentar com a màxim una setmana abans de la primera data que s'estableixi de fi d’inscripció de l’activitat formativa
  4. Qualsevol beca que se sol·liciti posterior a aquesta data fins i tot quan hi hagi una ampliació de data posterior serà desestimada

SISÈ
Selecció: en cas que hi hagi més d'una demanda es prioritzarà, a l'hora de fer la selecció per part de la Comissió, formada pel Degà, la Secretària i el Tresorer, l'afinitat de l’activitat formativa amb el lloc de treball que ocupa el/la col·legiat/da i la seva formació. Amb la finalitat que puguin participar un nombre elevat de col·legiats/des, es concedirà només una beca anual per col·legiat/da.

SETÈ
El COPIB es farà càrrec del desplaçament així com d’una nit d'allotjament. Les dietes de manutenció i els desplaçaments del lloc de residència a l’aeroport i de l’aeroport a l’hotel, i viceversa, correran a càrrec del/de la col·legiat/da becat/da.

VUITÈ
En el cas que una vegada concedida la beca i gestionat el desplaçament i l’allotjament per part del COPIB, el col·legiat/a no pogués desplaçar-se, les despeses ocasionades serien a càrrec d’aquest/a, excepte per causes de força major (defunció familiar o ingrés hospitalari de la persona col·legiada o d’ un familiar en 1er grau). El qual s’ haurà de acreditar documentalment.