Informació en relació a l’acreditació de Psicologia General Sanitària

Una vegada obtingut el certificat d'acreditació transitòria segons la Llei 5/2011 d'Economia Social, haureu d'inscriure-us abans del 5 d'octubre de 2014 en el Registre de la Conselleria de Sanitat per poder seguir realitzant les activitats professionals que fins avui veníeu realitzant quan són de caràcter sanitari.

Com segurament ja coneixereu a través del web i el butlletí del COPIB, fruit de les diverses gestions realitzades per la Junta de Govern, es va aconseguir que, en la Llei 3/2013 de Consumidors i Usuaris, a través de la seva disposició final vuitena, es reconegués que aquells psicòlegs donats d'alta en un registre sanitari en la comunitat autònoma corresponent, en el nostre cas la Comunitat Autònoma Balear, puguin seguir exercint com a psicòlegs en l'àmbit sanitari sense necessitat de cursar el Màster en Psicologia General Sanitària (MPGS). Aquest procés de reconeixement de les funcions sanitàries dels psicòlegs que estan donats d'alta en un registre sanitari serà vàlid per tota Espanya.

Si bé cal tenir en compte que aquesta disposició, que permet seguir treballant, no atorga el títol de Psicòleg General Sanitari, per la qual cosa aquelles persones que desitgin obtenir aquest títol hauran de realitzar aquests estudis universitaris o, en cas de tenir un màster amb continguts i títol similar, valorar la possibilitat de sollicitar la convalidació a la universitat corresponent.

És molt important que tengueu en compte que al llarg dels últims tres anys la Conselleria -gràcies al conveni promogut pel COPIB i signat amb la Conselleria i la UIB- ha estat atorgant gratuïtament l'acreditació transitòria que permet poder inscriure la unitat assistencial/consulta de psicologia en el registre de Centres, serveis i establiments sanitaris de la Conselleria de Sanitat. L'acreditació expedida per la Conselleria no constitueix cap titulació o reconeixement amb valor acadèmic, per la qual cosa ésimprescindible obtenir la inscripció en el Registre de Conselleria de Sanitat per acollir-se a la disposició final octava de la Llei 3/2014 abans del 5 d'octubre de 2014.

Volem insistir-vos que si heu sollicitat l'acreditació a la Conselleria i ja l'heu obtinguda, haureu d'inscriure-us abans del 5 d'octubre de 2014 en el Registre de la Conselleria de Sanitat per poder seguir realitzant les activitats professionals que fins avui veníeu realitzant quan són de caràcter sanitari.