Informe sobre l’ús dels test psicomètrics en els processos de selecció de personal de l'Administració Pública

El Consell General de la Psicologia (COP), a través de la seva Comissió de Tests, ha elaborat un informe denominat “Informe sobre el uso de los test psicométricos en los procesos de selección de personal de las administraciones públicas”.

El document, que està disponible per a la seva consulta a l'enllaç que s'adjunta a continuació, fa una anàlisi de la situació i recull diverses consideracions i recomanacions sobre la utilització d'aquesta mena de qüestionaris en processos selectius per a la provisió de llocs de l'Administració pública.

Informe sobre el uso de los Test Psicométricos en los procesos de selección de personal de las Administraciones Públicas