Llistat de professionals de la psicologia amb formació específica en Coordinació de Parentalitat

IMPRESCINDIBLE

  1. Ser psicòleg/oga col·legiat/da i estar al corrent del pagament de les quotes al COPIB.
  2. No estar complint una sanció de la Comissió Deontològica.


PROCÉS DE REVISIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

Tot l’exposat en el currículum haurà d’anar acompanyat de la documentació acreditativa (fotocòpia).

La valoració de la documentació es realitzarà per una comissió de revisió serà nombrada per part de la Junta del COPIB.


TEMPORALITZACIÓ

  • Termini de presentació de la documentació enviada al COPIB per correu electrònic (currículum, documentació i autorització): fins a les 14.00 hores del dia 30 de juny de 2021. No s’acceptarà documentació entregada fora d’aquest termini.
  • Valoració de la documentació per la Comissió nombrada pel COPIB: de l’1 de juliol al 6 de juliol de 2021.
  • Publicació al web del COPIB de la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es inclosos/es: 7 de juliol de 2021.
  • Termini de presentació d’al·legacions: fins a les 14:00 hores del dia 14 de juliol de de 2021.
  • Publicació al web de la llista definitiva: 19 de juliol de 2021.


ANNEX

Descarregar Autorització utilització dades