Normativa per a l’ús d’aules del copib per a reunions col·legials

Primer: El Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears (COPIB) posa a disposició dels/de les col·legiats/des una aula per a la realització de reunions col·legials en funció de la disponibilitat.

Segon: El/la col·legiat/da haurà de sol·licitar per escrit a la Secretaria del COPIB la utilització de l’aula, indicant l’objectiu de la reunió, nombre aproximat d’assistents, temporalització i persona responsable de dita reunió. La reunió s’ajustarà a l’horari d’oficina del COPIB.

Tercer: La data límit per a la reserva de l’aula per a reunions col·legials serà de quinze dies d’antelació.

Quart: Una vegada valorada la documentació per part de la Comissió designada a tal efecte, s’acordarà la viabilitat de l’anomenada reunió col·legial.

Cinquè: El COPIB no assumeix ni el contingut ni la metodologia de les reunions que s’organitzin, encara que es reserva el dret últim d’acceptar o no les propostes presentades.