Possibilitat de regularització d'autorització de Centres Sanitaris quan l'atenció es presta al propi domicili dels/de les pacients

Segons ens indiquen des de la Prefectura de Servei d'Autorització i Acreditació de centres de la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears, aquelles persones que estiguin interessades a obtenir l'autorització de centres sanitaris quan realitzin la seva activitat professional sense disposar d'un centre permanent, sinó desplaçant-se als domicilis dels pacients, d'acord amb el que es disposa en el REIAL DECRET 1277/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris i el Decret 100/2010, de 27 d'agost, pel qual es regula el procediment d'autorització sanitària dels centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de les Illes Balears, podran obtenir-la indicant en l'imprès corresponent, el següent:

Quant al Tipus de Centre, segons el que es disposa en l'art. 12, Autorització de Funcionament, punt 4 de l'esmentat decret:

Tipus de centre. Estaran subjectes a autorització sanitària de funcionament els serveis d'assistència sanitària, encara que no estiguin vinculats a centre sanitari algun, titularitat de persones físiques o jurídiques que, no sent titulars d'un consultori professional o centre sanitari autoritzat, realitzin activitats de prestació d'assistència sanitària a persones malaltes al seu propi domicili, lloc de residència o un altre lloc on es requereixin els seus serveis. Estaran dotades dels recursos tècnics i dels professionals capacitats, per la seva titulació oficial, per realitzar activitats sanitàries específiques. En aquest cas, el titular del servei presentarà la corresponent sollicitud, especificant el tipus de servei pel qual sollicita l'autorització, acompanyada de la documentació, original o fotocòpia compulsada, que es relaciona en el punt anterior en els apartats corresponents.

Per contra, si el servei es desenvolupa tant en consulta com en domicili, el tipus de centre que correspongui vendrà determinat per les circumstàncies d'ubicació i enquadrament funcional de la consulta, havent d'assenyalar l'apartat corresponent de l'annex I, de la sollicitud d'autorització de funcionament d'un centre sanitari sense internament, C.2.2; C.2.4; C.2.5-90.4;

Quant al Tipus d'Unitat Assistencial:

Tipus d'Unitat Assistencial, haurà d'assenyalar l'apartat corresponent de l'annex II: U.70, psicologia clínica, o U.900, altres unitats assistencials, segons sigui el cas. El procediment d'autorització no pot ser un altre que el previst amb caràcter general per a tals el Capítol 12 de l'anteriorment citat Decret 100/2010, de 27 d'agost.

VOS RECOMENAM QUE PER A QUALSEVOL TIPUS D’ACLARIMENT VOS DIRIGIU A LA CONSELLERIA DE SALUT, DONCS ÉS LA CONSELLERIA LA QUE HA DE DONAR RESPOSTA A TOTS EL DUBTES QUE TENGUEU