Proposta de models de certificat per acreditar la prestació de serveis professionals en un centre sanitari

Posam a disposició dels/de les collegiats/des propostes de dos models de certificats pel Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris, perquè els titulars dels centres sanitaris inscrits en el citat Registre, certifiquin que un determinat psicòleg/oga ha prestat els seus serveis professionals en aquest centre, dins del període comprès entre els dies 30 d'abril de 2011 i 5 d'octubre de 2014 o que està prestant actualment els seus serveis professionals.