Documentació per col·legiar-se

Requisits imprescindibles per col·legiar-se

1. Original i fotocòpia del títol de llicenciat/graduat en Psicologia o certificat substitutori (per les dues cares).

2. En cas de no estar en possessió del títol, s'haurà de presentar el certificat substitutori del títol de llicenciat/graduat en Psicologia.

3. Original i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat.

4. Una fotografia mida carnet.

5. En cas de pertànyer a l'última promoció (llicenciats/graduats en la convocatòries de juny, juliol o setembre del 2023 i extraordinària de febrer del 2024), s'haurà de presentar el certificat substituri del títol que ho justifiqui.

6. Dades de l'entitat bancària o caixa d'estalvis on es desitja que es passin els rebuts semestrals del Col·legi: número de compte, agència i domicili complet.

En el cas que el titular del compte no sigui el sol·licitant, s'haurà d'indicar el nom del titular corresponent i la seva autorització.

NOTA IMPORTANT: Aquelles persones que en el moment de col·legiar presentin el certificat substitutori del títol, disposaran d'un termini de 6 mesos per a la seva presentació, quedant mentrestant, en situació de Col·legiació Provisional.

Quotes a abonar en el moment de sol·licitar la Col·legiació

Quota d'Inscripció: 109,20 €

Quota Inscripció Darrera Promoció: 54,60 €

Quota semestral: 109,20 €

Als nous col·legiats se'ls cobrarà el semestre en forma proporcional per unitat de mes (18,20 €/mes).

Quota d'Inscripció

La quota d'inscripció per als Llicenciats/graduats en última promoció s'aplica conformi s'assenyala en l'apartat 5 de requisits

Quota Mensual

En el moment de sol·licitar la col·legiació s'abonaran les quotes mensuals del període comprès des del mes de col·legiació fins a completar el semestre corresponent. Posteriorment, aquesta Quota es cobrarà semestralment mitjançant rebuts de (109,20 €) (gener i juliol).

TOTES LES COL·LEGIACIONS PODRAN PAGAR-LES EN METÀL·LIC EN EL MOMENT DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD D'INCORPORACIÓ O PER TARGETA DE CRÈDIT.