Conclusions de la reunió del grup de treball de psicologia de la intervenció en emergències i catàstrofes del Consell General de COP’s

Publicat el 13 de Juliol de 2011

El passat dia 10 de juny de 2011, es va convocar a la seu del Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs (COPS) la reunió del Grup de Treball de Psicologia de la Intervenció en Emergències i Catàstrofes coordinat per en Javier Torres –coordinador del Grup, després de la renovació de càrrecs en el Consell– en la qual varen assistir-hi la majoria dels vocals d'aquesta àrea dels diferents col·legis autonòmics. Es va comptar amb l'assistència de na Ingeborg Porcar que és l'assessora del Grup i representant de la Standing Committee Disaster, Crisis and Trauma Psychology de l’EFPA.


En primer lloc, i atès que en diversos COPS també hi ha hagut renovació de vocal, es va realitzar una presentació de cadascun dels assistents per procedir, a continuació, a exposar la situació actual de les vocalies d'emergències i catàstrofes dels respectius COPS. La situació és molt dispar, car pocs col·legis tenen signat conveni amb l'Administració amb una partida pressupostària reduïda; en altres casos, es té signat un conveni amb una empresa i la resta de col·legis no tenen conveni per sortir a concurs mitjançant licitació.

En qualsevol cas, sí hi ha un interès notori en tots els col·legis per mantenir el grup de psicòlegs actiu precisament per la formació i experiència adquirida en les intervencions realitzades.

Per la seva banda, la representant de l’EFPA es va comprometre a realitzar un document sobre les qüestions deontològiques que han de tenir-se en compte quan es realitzen intervencions en emergències així com un informe, a sol·licitud d'aquest organisme internacional, sobre els punts forts i febles dels convenis dels COPS amb l'Administració.

Un dels objectius del Grup cara al futur és reprendre l'acreditació interna dels membres dels grups d'intervenció. Es va acordar reexpedir a tots els coordinadors l'esborrany del document per fer aportacions de tal manera que, en un futur, es pugui aprovar pel Consell General del COPS.