Convocatòria de 2 places de llicenciat en psicologia

Publicat el 9 de Novembre de 2021

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears informa de la convocatòria d’aquestes dues places:

Resolució de 22 d'octubre del 2021, de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, referent a la convocatòria per a la provisió de llocs de treball pels sistemes de concurs i lliure designació.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-17757

Inclou la convocatòria de nombroses places, entre elles 2 en què s'exigeix com a requisit la Llicenciatura en Psicologia.

Consejería/O.A. Centro directivo Unidad Código puesto Nombre del puesto Destino N.P. C. espec. CD TP FP A.P. Grupos Cuerpos Requisitos Obs. N. cat. RD
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES. DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (PALMA) F0114034V JEFE/A DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD. PALMA. 1 16827,3 28 L C A5 A1 2549 LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA. DE, IN, RDT C1 N
CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO. DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN (PALMA) F01030022 JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD. PALMA. 1 22843,24 30 L L A5 A1 254B LICENCIATURA EN FARMACIA O LICENCIATURA EN VETERINARIA O LICENCIATURA EN QUÍMICA O LICENCIATURA EN MEDICINA O LICENCIATURA EN CIENCIAS BIOLÓGICAS O LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA DE, IN, RDT B2 N

Aquesta resolució del BOE difon les places, la convocatòria amb la seva regulació és al Butlletí Oficial de les Illes Balears:

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de treball de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2021/11470/654630/resolucion-de-la-consejera-de-presidencia-funcion-

Pàgina de la Comunitat Autònoma en què s'informa de la convocatòria:

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4920960&coduo=2705&lang=ca

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4920960&coduo=2705&lang=es (castellà)

El termini per presentar sol·licituds és de vint dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria (1 de novembre) al Butlletí Oficial de les Illes Balears.