Convocatòria d'Assemblea General Ordinària del COPIB

Publicat el 24 de Març de 2022

Per acord de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears en la seva reunió de dia 21 de març de 2022, se convoca Assemblea General Ordinària.

 • Dia: Dilluns, 25 d’abril de 2022
 • Hora: 19:30 h. en 1ª convocatòria i 20:00 h. en 2ª convocatòria
 • Lloc: Seu del COPIB o per plataforma Zoom (col·legiats/des de Menorca i Eivissa/Formentera). Per a assistir és necessària inscripció prèvia
 • Inscripció: Serà necessari enviar per correu electrònic (copib@cop.es) confirmació d’assistència fent constar nom, llinatges i núm. de col·legiat/da abans del dia 22 d’abril

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura i, si escau, aprovació, de l’acta de la sessió anterior
 2. Ressenya de les activitats dutes a terme durant l’any 2021
 3. Lectura, deliberació i aprovació de la Liquidació dels comptes d'ingressos i despeses de l’any 2021, balanç de situació i compte de pèrdues i guanys de l’any 2021 i del pressupost d'ingressos i despeses de l'any 2022
 4. Ratificació, si escau, a proposta de la Junta de Govern, de nou membre de la Comissió Deontològica
 5. Ratificació, si escau, a proposta de la Junta de Govern, dels nous membres de la Comissió de Recursos del COPIB
 6. Ratificació, si escau, de l’acord de Junta de Govern de modificacions de determinats articles dels Estatuts del COPIB
 7. Precs i preguntes

Javier Torres Ailhaud
Degà Junta de Govern del COPIB