Convocatòria d'eleccions de la Divisió de Neuropsicologia Clínica (NPSIC)

Publicat el 13 de Abril de 2021

El Consell General de la Psicologia informa que, de conformitat amb el Reglament de Règim Intern de la Divisió de Neuropsicologia Clínica (NPsiC), procedeix a convocar les eleccions de les o els tres vocals de la Junta Directiva de la mateixa elegits pels membres de la Divisió i que es regiran per la Normativa Electoral dipositada a la pàgina web de la Divisió.

D'acord amb el que estableix la Normativa Electoral, podran ser electors els/les collegiats/des que pertanyin a la Divisió com a Membre Ordinari i/o Membre Acreditat a data de 20 de febrer de 2021 i estiguin en ple ús dels seus drets collegials. Per a això podran comprovar la seva inclusió en el cens a través del codi personal que se'ls ha facilitat, a través d'un enllaç a la pàgina web, específic per a aquest fi.

Seran elegibles tots/es els/les collegiats/des que estiguin en ple ús dels seus drets collegials i hagin presentat la seva candidatura dins el termini establert en el calendari electoral. En tot cas, hauran d'estar adscrits a la Divisió amb data 20 de febrer de 2021 i estar en ple ús dels seus drets collegials.

No podran exercir el seu vot ni ser elegits aquells/es collegiats/des que entre la data de convocatòria i el dia de la votació haguessin cursat la seva baixa en algun Collegi de l'Organització Collegial o estiguin suspesos en l'exercici de la professió per sanció disciplinària ferma sense prescriure, ni incapacitats/des o inhabilitats/des legalment.

Per l'anterior, s'ha disposat un apartat a la pàgina web de el Consell General de la Psicologia, Divisió de NPsiC, en el qual està dipositada la informació relativa al procés electoral que s'anirà actualitzant puntualment.

https://www.cop.es/index.php?page=NPsiCElectoral2021

Per finalitzar, s'informa que fins a la data el nombre total de collegiats/des inscrits/tes com a Membre Ordinari és de 997.