CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS PER A LA JUNTA DE GOVERN DEL COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE LES ILLES BALEARS

Publicat el 18 de Desembre de 2018

De conformitat amb els Estatuts del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (aprovats per l’Assemblea General de l’11 de març de 2013. BOIB núm. 142, de 17-10-2013), la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears acordà, en la seva reunió de Junta de Govern del dia 17 de desembre de 2018, convocar ELECCIONS ALS CÀRRECS DE LA JUNTA DE GOVERN DEL COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE LES ILLES BALEARS (COPIB) i disposar el necessari per a la seva elecció, aprovant-ne el CALENDARI ELECTORAL d’acord amb les següents disposicions:

 

1.- CONVOCATÒRIA I CELEBRACIÓ D’ELECCIONS

a) Data i àmbit.- El dia 18 DE DESEMBRE DE 2018, es farà pública la convocatòria d’eleccions per constituir la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears.

 

LES ELECCIONS SE CELEBRARAN EL DIA 5 DE MARÇ DE 2019

 

b) Càrrecs objecte d’elecció.- Són objecte d'elecció tots els càrrecs de la Junta de Govern.

c) Duració del manament: QUATRE ANYS.

 

2.- DELS/DE LES ELECTORS/ES

Electors/es amb dret de vot: Els/Les col·legiats/des ordinaris/ordinàries i joves professionals que ostentin tal condició fins a seixanta dies naturals després de la convocatòria de les eleccions (d’acord a l’article 58.1 dels Estatuts).

No ostentaran el dret a ser electors/es els/les qui seixanta dies naturals després de la convocatòria de les eleccions, es trobin complint sanció que dugui aparellada la suspensió dels seus drets col·legials, ni els qui no estiguin al corrent de pagament de les quotes col·legials. Tampoc no ho poden ser els/les col·legiats/des jubilats/des, els psicòlegs/oges associats/des i les societats professionals (d’acord l’article 58.3 dels Estatuts).

 

3.- SOBRE LES CANDIDATURES

a) Elegibles.- Els/Les col·legiats/des ordinaris/ordinàries i joves professionals incorporats en la data de la convocatòria electoral, és a dir, fins dia 17 DE DESEMBRE DE 2018, que no tinguin impediments legals, estatutaris o incompatibilitats amb altres càrrecs (d’acord a l’article 58.1 dels Estatuts).

No ostentaran el dret a ser elegibles els/les qui seixanta dies naturals després de la convocatòria de les eleccions, es trobin complint sanció que dugui aparellada la suspensió dels seus drets col·legials, ni els/les qui no estiguin al corrent de pagament de les quotes col·legials. Tampoc no ho poden ser els/les col·legiats/des jubilats/des, els/les psicòlegs/oges associats/des i les societats professionals (d’acord a l’article 58.4 dels Estatuts).

b) Candidatures.- Les candidatures hauran de presentar-se completes i tancades, amb expressió de la persona proposada per a cada càrrec, en el termini de trenta dies naturals posteriors a la convocatòria, és a dir, fins el dia 17 DE GENER DE 2019, inclusiu, mitjançant escrit dirigit a la Junta de Govern i avalat per un nombre mínim de signatures de col·legiats/des amb dret a vot equivalent al 10% dels incorporats al Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears en la data de la convocatòria.

Per als càrrecs de Degà, Vicedegà, Tresorer i Secretari els candidats hauran de comptar amb almanco cinc anys d'antiguitat col·legial consecutiva en el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears.

c) Proclamació.- La comissió electoral proclamarà les candidatures vàlidament presentades el dia 24 DE GENER DE 2019, publicant-se la proclamació als taulers d’anuncis del Col·legi el mateix dia.

Contra la proclamació de candidatures qualsevol col·legiat/da pot presentar reclamació davant la comissió electoral en el termini de tres dies hàbils, és a dir, fins el 28 DE GENER DE 2019. La reclamació serà resolta en altres tres dies hàbils, és a dir, com a màxim el dia 31 DE GENER DE 2019.

d) Candidatura única: En cas que només hi hagi una candidatura, aquesta serà proclamada electa per la Comissió Electoral el dia 24 DE GENER DE 2019.

 

4.- PROPAGANDA ELECTORAL

La Junta de Govern facilitarà, d'acord amb els mitjans que disposi el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears, la propaganda dels candidats en condicions d'igualtat. En cas d'emprar-se com a mitjà de difusió l'enviament postal s'utilitzarà un mateix franqueig per a totes les candidatures (article 60.2 dels Estatuts).

 

5.- COMISSIÓ ELECTORAL I MESES ELECTORALS

a) Nomenament de la Comissió Electoral: El dia 18 DE GENER DE 2019 la Junta de Govern nomenarà una Comissió Electoral que estarà integrada per tres membres triats/des per sorteig entre els/les col·legiats/des amb dret a vot que no siguin candidats/des, tinguin almanco una antiguitat en el Col·legi de deu anys i no incorrin en causa d'incompatibilitat prevista per la Llei (article 61.1 dels Estatuts).

Se sortejarà en primer lloc el membre de la Comissió Electoral que exercirà el càrrec de President; en segon lloc, qui vagi a exercir el càrrec de Secretari, i en tercer lloc es designarà un Vocal. Al mateix temps es triarà per sorteig un/a substitut/a per a cadascun dels càrrecs de la Comissió Electoral (article 61.2 dels Estatuts).

Els noms dels/de les integrants de la Comissió Electoral i dels/de les seus substituts/es, seran donats a conèixer als/a les col·legiats/des mitjançant publicació en el tauler d'anuncis de la seu del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears i web (article 61.3 dels Estatuts).

b) Constitució de Meses.- La Junta de Govern decidirà el nombre de meses electorals i les constituirà, almanco quinze dies hàbils abans de la votació. Cada mesa estarà constituïda per un President, un Secretari i dues Vocals, designats per la Comissió Electoral mitjançant sorteig públic entre els/les col·legiats/des ordinaris/ordinàries amb dret a vot inscrits en el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears, seleccionant-se per aquest procediment als membres titulars de la mesa i, almanco, un membre suplent per cadascun dels càrrecs (article 63.1 dels Estatuts).

c) Interventors.-Les candidatures podran designar un/a interventor/a per cada mesa electoral, si escau, que no sigui candidat/a. El termini de designació serà de vint-i-quatre hores abans de la data de la votació. L'interventor/a podrà estar present en tot el procés de votació i escrutini (article 64 dels Estatuts).

 

6.- DE LES ELECCIONS

a) Local i Horari. L'horari de votació serà continuat de les 11:00 a les 20:00 h. del dia 5 DE MARÇ DE 2019. La Mesa Electoral i les urnes s’ubicaran a la seu administrativa del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears al carrer MANUEL SANCHÍS GUARNER, 1 DE PALMA DE MALLORCA.

b) Procediment de Votació.-Els/les col·legiats/des/des exercitaran el seu dret a vot, en les paperetes oficials autoritzades pel Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears, que seran introduïdes en un sobre, identificant-se mitjançant la targeta de col·legiat/da, D.N.I., permís de conduir o passaport i dipositant el seu vot en urna precintada. El Secretari de la mesa anotarà en el llistat de col·legiats/des amb dret a vot a aquells que hagin exercit aquest dret (article 65 dels Estatuts).

c) Vot per correu.- Els/Les col·legiats/des podran, així mateix, votar per correu o missatgeria, enviant al President de la Comissió Electoral, la papereta de vot, en sobre tancat i aquest introduït dins d'un altre, en el qual s'adjuntarà la fotocòpia del carnet de col·legiat/da, del D.N.I., permís de conduir o del passaport. En el sobre exterior haurà de constar el nom i número de col·legiat/da del votant, de manera perfectament llegible, així com la signatura del mateix (article 66.1 dels Estatuts).

Els vots per correu seran recollits per la Comissió Electoral amb anterioritat a l'hora fixada per al començament de la votació i custodiats fins al tancament de la mateixa. Tindran la consideració de vots per correu aquells que, complint les instruccions donades per a aquesta classe de vots, tinguin entrada a la seu electoral abans de l'hora de tancament de la votació (article 66.2 dels Estatuts).

Arribada l'hora de tancament, la Comissió Electoral farà lliurament dels vots per correu rebuts al President de la Mesa Electoral, qui procedirà en primer lloc a declarar com a nuls els vots emesos per correu quan no consti de manera perfectament llegible el nom i número de col·legiat/da del/de la votant en el sobre exterior. En segon lloc, procedirà a comprovar que els vots per correu que s'hagin declarat vàlidament presentats corresponen a col·legiats/des amb dret a vot, i que no ho han exercit personalment i, en aquest cas, una vegada que el Secretari de la Mesa hagi marcat en la llista de col·legiats/des aquells que voten per correu, el President de la Mesa procedirà a obrir els sobres introduint les paperetes en l'urna (article 66.3 dels Estatuts).

La Comissió Electoral decidirà el procediment a seguir per al registre dels vots per correu, així com el procediment de custòdia dels mateixos, dins de les possibilitats econòmiques i recursos humans del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (article 66.4 dels Estatuts).

 

7.- SOBRE L'ESCRUTINI

El Secretari de la mesa electoral estendrà acta de la votació i les seves incidències, que haurà de ser signada per tots els membres de la mesa i pels interventors, si n’hi hagués, els quals tindran dret a fer constar les seves queixes. La signatura podrà posar-se amb les objeccions que cregui oportunes el/la signant, especificant aquestes per escrit. Acabada la votació es realitzarà l'escrutini, que serà públic, incloent en l'acta el seu resultat. L'escrutini es farà llegint en veu alta totes les paperetes.

En el termini de vint-i-quatre hores des del tancament de la votació el Secretari remetrà a la Comissió Electoral les actes de votació i les llistes de votants. La Comissió Electoral resoldrà sobre les reclamacions dels interventors i altres incidències (article 67 dels Estatuts).

El sistema d'escrutini serà el següent:

a)Es comptabilitzaran els vots obtinguts per cadascuna de les candidatures presentades.

b)Serà triada la candidatura més votada. En cas d'empat es repetirà la votació.

Seran nul·les les paperetes que contenguin ratllades, esmenes o qualsevol tipus d'alteració, que pugui induir a error. Seran també nuls els vots emesos que contenguin més d'una papereta, excepte si són de la mateixa candidatura, així mateix seran nul·les les paperetes que no siguin iguals a les oficials autoritzades pel Col·legi.

Igualment seran declarats nuls per la Comissió Electoral els vots emesos per correu quan no consti de manera perfectament llegible el nom i número de col·legiat/da del/de la votant en el sobre exterior (article 68 dels Estatuts).

 

8.- PROCLAMACIÓ DEL RESULTAT DE L’ELECCIÓ

Si a la vista de les reclamacions dels/de les Interventors/res i altres incidències, la Comissió Electoral no aprecia cap defecte de fons o forma que pugui invalidar la votació, proclamarà el resultat de l'elecció en el termini de deu dies, comunicant-ho a tots els/les col·legiats/des, en el termini de quaranta-vuit hores a comptar des de la proclamació, mitjançant publicació en la Secretaria del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears, obrint un termini de cinc dies per a possibles reclamacions.

Acabat el termini de reclamacions, la Comissió Electoral resoldrà sobre les mateixes en el termini de deu dies, i si considera que no pertoca anul·lar les eleccions, proclamarà definitivament triada com a Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears, la que resulti d'acord amb el sistema d'escrutini previst en aquest Estatut, comunicant el resultat a tots els/les col·legiats/des mitjançant publicació en la Secretaria del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears.

La Junta de Govern triada prendrà possessió en un termini no inferior a quinze dies ni superior a un mes des de la seva proclamació.

La presa de possessió es farà mitjançant acte públic, degudament anunciat, a la seu del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (article 69 dels Estatuts).

 

9.- ANUL·LACIÓ DE L’ELECCIÓ

En cas que la Comissió Electoral, a la vista de les impugnacions presentades, decideixi anul·lar l'elecció, es convocaran noves eleccions en la forma prevista en els Estatuts (article 70 dels Estatuts).

 

10.- RECURSOS

Contra les resolucions de la Comissió Electoral en matèria electoral, qualsevol col·legiat/da podrà interposar recurs ordinari davant la Comissió de Recursos prevista en aquests Estatuts, sense perjudici dels altres recursos prevists en les lleis (article 71 dels Estatuts).

Palma, 17 de desembre de 2018

Junta de Govern del COPIB

CALENDARI ELECTORAL

17 DESEMBRE - 2018 Junta de Govern acorda convocatòria d’eleccions.
18 DESEMBRE - 2018 Publicació a la Seu Administrativa del COPIB de la convocatòria.
17 GENER - 2019 Data màxima per a presentació de candidatures.
18 GENER - 2019 Nomenament de la Comissió Electoral.
24 GENER - 2019 Proclamació de candidatures. En cas d'una sola candidatura, aquesta es proclamarà electa i acabarà el procés electoral.
28 GENER - 2019 Data màxima de reclamacions a la proclamació de candidatures.
31 GENER - 2019 Data màxima de resolució de reclamacions sobre proclamació de candidatures.
31 GENER - 2019 La Junta de Govern decidirà el nombre de meses electorals i les constituirà.
15 FEBRER - 2019 Publicació del llistat d'electors a la seu administrativa del COPIB. Termini de tres dies per efectuar reclamacions i termini de tres dies per resoldre.
5 DE MARÇ - 2019
(de 11’00 a 20’00 h)
VOTACIONS.
6 DE MARÇ - 2019 Remissió de l’acta electoral pel Secretari de la Mesa a la Comissió Electoral.
18 DE MARÇ - 2019 Data màxima per proclamar el resultat de les eleccions amb publicació a la seu administrativa del COPIB.
TERMINI ENTRE 15 I 30 DIES Presa de possessió de la Junta de Govern del COPIB.

IMPORTANT
Còmput de dies naturals, es compta cada dia
Còmput de dies hàbils o quan no es diu res, no es computen a els diumenges i dies festius.

Document aprovat en Reunió de Junta de Govern del COPIB de data 17 de desembre de 2018