Escrit de consentiment per tractament de les dades de caràcter personal de professionals de la psicologia col·legiats respecte als seus pacients

Publicat el 27 de Abril de 2021

El COPIB us fa arribar el document de consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal que hauran d'omplir els pacients dels professionals de la Psicologia collegiats (de conformitat amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals).

Document versió català

Document versió castellà