Famílies d'acollida de menors a Menorca

Publicat el 20 de Juliol de 2022

La Secció d’Acolliment Familiar del Consell Insular de Menorca ha sol·licitat col·laboració per a la recerca de famílies d’acollida per a menors que, a causa de diferents circumstàncies, no poden viure amb la seva família, atès que la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears, assenyala que s’ha de prioritzar l’acolliment familiar davant l’acolliment residencial per al benestar biopsicosocial de les persones menors d’edat.

L’acolliment familiar, per tant, és una eina més del Servei de Protecció de Menors i, a través d’aquest recurs, es persegueix la integració i la plena participació de l’infant o l’adolescent en un nucli familiar estable i adequat a les seves necessitats, bé sigui amb caràcter temporal o permanent.

L’acolliment familiar, segons la durada i els objectius, pot ser:

  • D’urgència: per a infants menors de 6 anys i per un termini màxim de 6 mesos
  • Temporal: per a menors de totes les edats i per un període màxim de 2 anys
  • Permanent: quan la situació del menor i la seva família ho aconselli

L’acolliment familiar pot ser especialitzat quan algun membre de la família disposa de qualificació, experiència i formació específica per desenvolupar aquesta funció amb infants o adolescents amb necessitats o circumstàncies especials i percep, per això, una compensació econòmica, sense que en cap cas suposi una relació laboral.

L’import de les compensacions econòmiques que s’abonen durant l’any 2022 en concepte de remuneració per l’acolliment familiar són:

  • Acolliment especialitzat: 867,61 € / mes per menor
  • Acolliment d’urgència: 867,61 € /mes per menor
  • Acolliment familiar d’un menor 405,26 € / mes
  • Acolliment familiar de dos o més menors: 363,04 € / mes per menor

Els professionals interessats en aquesta iniciativa s’han de posar en contacte amb el Servei Insular de Família al telèfon 971 36 12 12, o bé a través del correu electrònic acolliments@cime.es.