Publicada la convocatòria PIR 2021-2022

Publicat el 16 de Setembre de 2021

El COPIB informa que amb data 11 de setembre de 2021 (BOE núm 218) s’ha publicat la convocatòria de proves selectives 2021 per a l’accés a l’any 2022, a places de formació sanitària especialitzada per a les titulacions universitàries de grau/llicenciatura/diplomatura de l'àmbit de la Psicologia i altres professionals de l'àmbit sanitari (titulats en Medicina, Infermeria, Farmàcia, Química, Biologia i Física), convocades anualment pel Ministeri de Sanitat.

En aquesta ocasió, l'oferta final de places per a Psicologia és de 204 places corresponents a unitats docents de Salut Mental en les seves diverses configuracions, adscrites a centres docents (14 d'elles podran ser cobertes pel torn de persones amb discapacitat mitjançant el procediment regulat a les bases contingudes en la disposició cinquena).

Tal com estableixen les bases de la convocatòria 2021/2022, tant els llicenciats/graduats en Psicologia com els graduats/llicenciats de l'àmbit de la Psicologia, podran accedir a les places assignades per a la Formació Especialitzada en Psicologia Clínica.

Per a això, hauran de presentar una sèrie de documents juntament amb el model 790 de Sollicitud d'admissió a proves selectives d'accés a Formació Sanitària Especialitzada i liquidació de taxa de drets d'examen, degudament emplenat, signat i validat per l'entitat bancària, que ja es troba disponible al web del Ministeri de Sanitat. Aquelles persones que així ho desitgin podran realitzar electrònicament la presentació de sol·licituds a la Seu Electrònica del Ministeri de Sanitat.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 27 de setembre a les 14:00h.

Els aspirants a les places PIR que obtinguin les 204 millors qualificacions s'incorporaran a un període de formació de 4 anys. Finalitzat aquest període, obtindran el títol oficial de Professional de la Psicologia Especialista en Psicologia Clínica, podent-se presentar a les places que es convoquin als centres sanitaris amb el requisit de posseir aquest títol.

Segons la informació facilitada en el BOE, la data per a la celebració dels exàmens s'ha fixat per al 29 de gener de 2022.

Totes les persones interessades poden accedir a la convocatòria de l'Ordre publicada en el BOE a través del següent enllaç:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14809.pdf