La quota col·legial es pot deduir a la declaració de renda de 2020

Publicat el 21 de Abril de 2021

La collegiació és obligatòria per exercir la professió de la psicologia, i, en conseqüència, les quotes collegials abonades pels psicòlegs i psicòlogues tenen la consideració de deduïbles a la declaració de l’IRPF. Segons la normativa vigent, son deduïbles “les quotes satisfetes a Collegis Professionals, quan la collegiació tingui caràcter obligatori, en la part que correspongui a les finalitats essencials d’aquestes institucions, i amb límit anual de 500 euros”. Per tant, els collegiats i collegiades del COPIB es poden aplicar la deducció.

- Import a deduir per QUOTES COLLEGIALS durant l'any complet 2020 (dos semestres): 208,40 €.

- Les persones collegiades durant l'any 2020 podran deduir-se la quota d'inscripció i el/els semestre/s corresponent/s.

- No és necessari presentar cap document acreditatiu, simplement es consignarà l’import a la casella que correspongui.

- Els/les collegiats/des que prestin els seus serveis a compte d'altri, l'import de les quotes collegials es dedueix en l'apartat de Retribucions dineràries, casella 0015 Quotes satisfetes a Collegis Professionals.

- Els/les collegiats/des que estiguin donats d'alta en règim d'autònoms, l'import de les quotes collegials es dedueix en la casella 0217 Altres despeses deduïbles.